Dones.to - donáška, rozvoz jedla

V prípade akýchkoľvek vád alebo nedostatkov alebo akýchkoľvek iných nezrovnalostí dodaného tovaru alebo doručenia tovaru možno za účelom kontaktovania príslušného Predávajúceho využiť nasledovné kontakty:

e-mail: info@dones.to

tel. č. +421 2 32 77 37 73

Každou žiadosťou a podnetom sa budeme zaoberať.

 

Tým nie je dotknutá možnosť štandardného reklamačného konania podľa Reklamačného poriadku.

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Na účely tohto Reklamačného poriadku pojmy „Predávajúci“, „Zákazník“ a „Produkt“ , „Tovar“,  „Stravovanie“ a „Zmluva o dodaní Produktu“ majú rovnaký význam ako je uvedené v Podmienkach predaja prostredníctvom služby dones.to.

 

Tento Reklamačný poriadok je uplatniteľný výlučne v prípade, ak príslušný Zákazník, ktorý uplatňuje svoje práva je spotrebiteľom (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy o dodaní Produktu nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).

 

Tento Reklamačný poriadok obsahuje 3 časti:

ČASŤ A: REKLAMÁCIA PRODUKTU

ČASŤ B: REKLAMÁCIA DORUČENIA

 

 

ČASŤ A: REKLAMÁCIA PRODUKTU

 

1.       Zákazník je oprávnený reklamovať dodaný Produkt, ktorý má vady a/alebo ktorý nezodpovedá požadovanému druhu, akosti a prevedeniu.

2.       Zákazník môže uplatniť reklamáciu

2.1.    prostredníctvom spoločnosti GGFS:

a)       poštou na adrese: GGFS s.r.o., sídlo: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava

b)      e-mailom na adrese: info@dones.to

2.2.    priamo u Predávajúceho, u ktorého Produkt objednal na adrese jeho sídla/miesta podnikania.

3.       Úprava nárokov Zákazníka z vád Produkt ako aj podmienky a spôsoby ich uplatnenia môžu byť odlišne od tu uvedených ustanovení uvedené v profile príslušného Predávajúceho na Portáli ako aj na webovej stránke príslušného Predávajúceho, pokiaľ ju má zriadenú. V takomto prípade sa použijú príslušné tam uvedené ustanovenia.

4.       Ak nie je úprava nárokov Zákazníka z vád Produkt a spôsoby ich uplatnenia ustanovené v zmysle ods. 3, použijú sa ustanovenia tohto Reklamačného poriadku.

5.       Osobitne vo vzťahu k reklamácii Stravovania sa uplatní nasledovné:

a)       v čase medzi vyhotovením Stravovania a jeho doručením k Zákazníkovi môže dôjsť k zníženiu jeho kvality, uvedená skutočnosť sa nepovažuje za skutočnosť odôvodňujúcu reklamáciu Stravovania, pokiaľ doručenie Stravovania bolo vykonané v primeranej lehote a

b)      reklamáciu môže Zákazník uplatniť iba okamžite po prevzatí vadného Stravovania a iba v prípade, ak podstatná časť Stravovania nebola spotrebovaná.

6.       Reklamáciu možno uplatniť akýmkoľvek spôsobom, z ktorého je zrejmé, že Zákazník vytýka vadu Produktu a/alebo že sa domáha svojich práv. Zákazník je vždy oprávnený uplatniť reklamáciu prostredníctvom reklamačného formulára.

7.       Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Zákazníkovi potvrdenie; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie možno vždy doručovať Zákazníkovi e-mailom. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.       Ak Zákazník uplatní reklamáciu, môže uplatniť svoje nasledovné práva:

8.1.    ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená; Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, pričom

a)       Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti Produktu, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť vady a

b)       Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Produkt za bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti,

8.2.    ak ide o vadu Produktu, ktorú možno odstrániť, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Produktu riadne užívať, má Zákazník právo na výmenu Produktu alebo má právo od Zmluvy o dodaní Produktu odstúpiť,

8.3.    ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Produkt mohol riadne užívať ako Produkt bez vady, má Zákazník právo na výmenu Produktu alebo má právo od Zmluvy o dodaní Produktu odstúpiť,

8.4.    ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny Produktu.

8.5.    Ak má Zákazník nárok na zľavu z ceny Produktu, táto zľava môže byť poskytnutá aj formou zľavového kupónu/preukazu na nákup prostredníctvom Portálu

9.       Predávajúci je povinný poučiť Zákazníka o jeho právach podľa ods. 8 a na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z týchto práv Zákazník uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Produktu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.

10.   Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od Zmluvy o dodaní Produktu odstúpiť alebo má právo na výmenu Produktu za nový Produkt.

11.   Vybavením reklamácie je postup podľa nasledujúceho ods. 12 a ods. 13.

12.   V prípade opodstatnenej reklamácie Predávajúci odstráni vytýkaný nedostatok Produktu na svoje vlastné náklady spôsobom podľa ods. 8 v zmysle rozhodnutia Zákazníka,

13.   V prípade neopodstatnenej/nedôvodnej reklamácie bude reklamácia odmietnutá a Zákazník je povinný nahradiť Predávajúcemu preukázateľné náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou. Takýmto nákladom je vždy aj poštovné.

14.   Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.

 

 

ČASŤ B: REKLAMÁCIA DORUČENIA

                              

15.   Zákazník je oprávnený reklamovať oneskorené alebo inak vadné doručenie objednaného Produktu.

16.   Zákazník môže uplatniť reklamáciu spoločnosti GGFS:

a)       poštou na adrese: GGFS s.r.o., sídlo: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava

b)      e-mailom na adrese: info@dones.to

17.   Osobitne vo vzťahu k reklamácii Stravovania sa uplatní nasledovné:

c)       v čase medzi vyhotovením Stravovania a jeho doručením k Zákazníkovi môže dôjsť k zníženiu jeho kvality, uvedená skutočnosť sa nepovažuje za skutočnosť odôvodňujúcu reklamáciu Stravovania, pokiaľ doručenie Stravovania bolo vykonané v primeranej lehote a

d)      reklamáciu môže Zákazník uplatniť iba okamžite po prevzatí vadného Stravovania a iba v prípade, ak podstatná časť Stravovania nebola spotrebovaná.

18.   Reklamáciu možno uplatniť akýmkoľvek spôsobom, z ktorého je zrejmé, že Zákazník vytýka vadu doručovania a/alebo že sa domáha svojich práv. Zákazník je vždy oprávnený uplatniť reklamáciu prostredníctvom reklamačného formulára.

19.   GGFS je povinná pri uplatnení reklamácie vydať Zákazníkovi potvrdenie; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie možno vždy doručovať Zákazníkovi e-mailom. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

20.   Ak Zákazník uplatní reklamáciu, môže uplatniť svoje nasledovné práva:

20.1.      ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená;

20.2.      ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny doručovania; zľava z ceny môže byť poskytnutá aj formou zľavového kupónu/preukazu na nákup prostredníctvom Portálu

21.   GGFS je povinná poučiť Zákazníka o jeho právach podľa ods. 20 a na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z týchto práv Zákazník uplatňuje, je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu veci, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

22.   Vybavením reklamácie je postup podľa nasledujúceho ods.  23 a ods. 2413.

23.   V prípade opodstatnenej reklamácie GGFS odstráni vytýkaný nedostatok Produktu na svoje vlastné náklady spôsobom podľa ods. 20 v zmysle rozhodnutia Zákazníka,

24.   V prípade neopodstatnenej/nedôvodnej reklamácie bude reklamácia odmietnutá a Zákazník je povinný nahradiť GGFS preukázateľné náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou. Takýmto nákladom je vždy aj poštovné.

25.   GGFS je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.