Dones.to - donáška, rozvoz jedla

PRAVIDLÁ KAMPANE

KAMPAŇ UKONČENÁ K 20.4.2021

Základné ustanovenia

Tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) stanovujú pravidlá a podmienky marketingovej kampane (ďalej len „Kampaň“), ktorej účelom je propagácia služby poskytovanej prostredníctvom webovej stránky www.dones.to alebo mobilnej aplikácie dones.to (ďalej len „Donášková služba“).

Organizátorom Kampane je spoločnosť GGFS s.r.o., so sídlom: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88116/B, IČO: 47 079 690, DIČ: 2023770892, email: info@dones.to, telefónne číslo: +421 2 327 737 73 (ďalej len „Organizátor“).

Kampaň trvá od 1. novembra 2020 až do odvolania (ďalej len „Doba trvania Kampane“).

Účasť v Kampani

Účastníkom Akcie môže byť akýkoľvek užívateľ Donáškovej služby (ďalej len „Užívateľ“).

Podmienky Kampane

Kampaň spočíva v tom, že každý Užívateľ Donáškovej služby dostane pri jej prvom využití, teda pri jeho prvej objednávke urobenej prostredníctvom Donáškovej služby, odmenu od Organizátora vo výške 30% zo ceny zaplatenej Užívateľom (ďalej len „Odmena“).

Organizátor vyplatí Užívateľovi Odmenu spravidla do konca mesiaca, v rámci ktorého na ňu Užívateľovi vznikol nárok, vždy však najneskôr do 10 dňa nasledujúceho mesiaca.

Organizátor vyplatí Užívateľovi Odmenu na bankový účet alebo na Callio Gastro účet, prostredníctvom ktorého Užívateľ zaplatil za Donáškovú služby.

Každý Užívateľ má nárok na Odmenu len raz a len pri prvom využití Donáškovej služby, teda pri prvej objednávke urobenej prostredníctvom Donáškovej služby. Na Odmenu nemajú nárok Užívatelia, ktorí pred začatím konania tejto Kampane, už Donáškovú služby využili.

Reklamácie

Prípadné reklamácie, ktoré sa týkajú realizácie Kampane, môžu Užívatelia uplatňovať písomne na emailovú adresu info@dones.to.

Reklamácia by okrem identifikačných údajov mala obsahovať aj presný popis a dôvod reklamácie.

V prípade nevyplatenia Odmeny môže Užívateľ v rámci reklamácie požadovať jej vyplatenie. V prípade nevyplatenia Odmeny v správnej výške môže Užívateľ požadovať doplatok tak, aby bola Odmena vyplatená v správnej výške. Ak bude reklamácia neopodstatnená, napríklad z dôvodu, že Účastník nemá na Odmenu nárok alebo má na ňu nárok, avšak tá mu bola vyplatená v správnej výške, Organizátor reklamáciu zamietne s odôvodnením.

Organizátor určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Organizátor pri uplatnení reklamácie vydá Užívateľovi potvrdenie a o vybavení reklamácie vydá doklad, ktorý mu doručí emailom. Za toto potvrdenie a doklad je možné považovať aj emailovú komunikáciu.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Ak nie je Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, spokojný so spôsobom, ktorým Organizátor vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Organizátor porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Organizátora so žiadosťou o nápravu. Ak Organizátor na žiadosť Užívateľa o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Užívateľ podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v znení neskorších predpisov, právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, email: adr@soi.sk, web: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, prípadne iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk). Užívateľ môže tiež podať návrh prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/). Návrh musí obsahovať náležitosti a byť podaný spôsobom, ktorý predpisuje zákon.

Záverečné ustanovenia

Kampaň sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Organizátor si vyhradzuje právo meniť tieto Pravidlá. Informácia o zmene Pravidiel, ako aj zmenené Pravidlá, budú Organizátorom zverejnené na internetovej stránke www.dones.to. Zmena Pravidiel sa nedotkne práv Užívateľov nadobudnuté pred jej účinnosťou.

Pravidlá Kampane sú k dispozícii v elektronickej verzii a je ich možné bezplatne stiahnuť do zariadenia Užívateľa z internetovej stránky www.dones.to vo formáte PDF.

Tieto Pravidlá sú platné a účinné ich zverejnením. Zmeny týchto Pravidiel sú účinné ich zverejnením.