Dones.to - donáška, rozvoz jedla

PRAVIDLÁ KAMPANE „HAPPY HOURS“

Základné ustanovenia
Tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) stanovujú pravidlá a podmienky marketingovej kampane (ďalej len „Kampaň“), ktorej účelom je propagácia služieb poskytovaných prostredníctvom webovej stránky www.dones.to alebo mobilnej aplikácie dones.to (ďalej len „Donášková služba“).

Organizátorom Kampane je spoločnosť GGFS s.r.o., so sídlom: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88116/B, IČO: 47 079 690, DIČ: 2023770892, email: info@dones.to, telefónne číslo: +421 2 327 737 73 (ďalej len „Organizátor“).

Kampaň trvá od 21. apríla 2021 do 28.apríla 2021, resp. až do odvolania (ďalej len „Doba trvania Kampane“).

Účasť v Kampani
Účastníkom Kampane môže byť akýkoľvek užívateľ Donáškovej služby (ďalej len „Užívateľ“).

Podmienky Kampane
Kampaň spočíva v tom, že každému Užívateľovi Donáškovej služby, ktorý ukončí objednávku akýchkoľvek produktov prostredníctvom webovej stránky www.dones.to v čase medzi 13:00 hod. – 17:00 hod. a v čase medzi 20:00 hod.-22:00hod. každý pracovný deň (t.j. pondelok až piatok) bude poskytnutá výhoda (ďalej len „Výhoda“).

Výhoda spočíva v tom, že Užívateľovi sa garantuje poskytnutie zľavy vo výške 50%  na náklady spojené s doručením objednaného produktu, ktoré bude znášať Užívateľ.

Výhodu možno jednému Užívateľovi poskytnúť aj opakovane, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v týchto pravidlách.

Reklamácie
Prípadné reklamácie, ktoré sa týkajú realizácie Kampane, môžu Užívatelia uplatňovať písomne na emailovú adresu info@dones.to. Organizátor určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V ostatnom sa na vybavenie reklamácie uplatnia podmienky uvedené v reklamačnom poriadku.

Ostatné ustanovenia
Kampaň sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Organizátor si vyhradzuje právo meniť tieto Pravidlá. Informácia o zmene Pravidiel, ako aj zmenené Pravidlá, budú Organizátorom zverejnené na internetovej stránke www.dones.to. Zmena Pravidiel sa nedotkne práv Užívateľov nadobudnuté pred jej účinnosťou.

Pravidlá Kampane sú k dispozícii v elektronickej verzii a je ich možné bezplatne stiahnuť do zariadenia Užívateľa z internetovej stránky www.dones.to vo formáte PDF.

Tieto Pravidlá sú platné a účinné ich zverejnením. Zmeny týchto Pravidiel sú účinné ich zverejnením.