VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA DONÁŠKOVEJ SLUŽBY DONES.TO

spoločnosti GGFS s.r.o., so sídlom: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47 079 690, IČ DPH: SK2023770892, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88116/B (ďalej len „VOP“)

I. Základné pojmy

1) „GGFS“ sa rozumie spoločnosť GGFS s.r.o., so sídlom: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47 079 690, IČ DPH: SK2023770892, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88116/B.

2) ,,Dones.to“ sa rozumie portál určený na Donášku Plnenia, prevádzkovaný spoločnosťou GGFS a dostupný prostredníctvom www.dones.to a aplikácie dones.to dostupnej pre Android a/alebo iOS ktorý umožňuje:

a) Užívateľovi zadať Objednávku u Partnera a zvoliť si spôsob Donášky plnenia;

b)Partnerovi dodať Plnenie Užívateľovi;

c) spoločnosti GGFS/Partnerovi ponúknuť Užívateľovi Donášku Plnenia a uzavrieť s Užívateľom dohodu o Donáške Plnenia.

3) „Partner“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zmluvnou stranou GGFS a ktorá je oprávnená dodať alebo poskytnúť Plnenie Užívateľovi respektíve oprávnená obstarať či sprostredkovať Plnenie Užívateľovi.

4) ,,Donáška Plnenia“ sa rozumie doručenie Plnenia spoločnosťou GGFS alebo Partnerom Užívateľovi na vopred zadané Miesto doručenia.

5) ,,Miesto doručenia“ sa rozumie adresa zadaná Užívateľom pri vykonaní Objednávky na portáli Dones.to, na ktorú má byť Plnenie doručené.

6)  „Užívateľ“ sa rozumie každý užívateľ portálu Dones.to, ktorý zadal Objednávku a uzavrel dohodu o predaji Plnenia s Partnerom a dohodu o Donáške Plnenia so spoločnosťou GGFS alebo s Partnerom (podľa toho, ktorý z týchto subjektov vykoná Donášku Plnenia)

7) ,,Objednávka“ sa rozumie zadanie objednávky Plnenia Užívateľom u Partnera.

8) Plnenie sa rozumie poskytnutie Stravovania Partnerom Užívateľovi prostredníctvom Donášky Plnenia.

9) „Obchodný zákonník“ sa rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

10) ,,Zákonník práce“ rozumie sa zákon č. 311/2001 Z. z.

11) Cena“  rozumie sa cena Plnenia alebo jej časť, ktorú uhrádza Užívateľ Partnerovi Poukážkou, respektíve cena predplateného Plnenia.

12)„Stravovanie“ rozumie sa stravovanie zamestnancov v súlade s príslušnými pracovnoprávnymi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi predpismi, ktoré je povinný zabezpečovať zamestnávateľ. Stravovaním sa rozumie poskytovanie najmä teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja, respektíve iného stravovania v rozsahu, forme a spôsobe nevyhnutnom pre splnenie Zákonníka práce, respektíve inými pracovnoprávnymi predpismi určenej povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie jeho zamestnancov.

II. Základné podmienky

1)  Portál Dones.to oprávňuje Užívateľa vytvoriť Objednávku Plnenia u Partnera a uzatvoriť s GGFS  dohodu o Donáške Plnenia na miesto určené Užívateľom. Potvrdením Objednávky zo strany Partnera dochádza k uzavretiu dohody medzi Užívateľom a Partnerom o predaji Plnenia a zároveň medzi Užívateľom a spoločnosťou GGFS/Partnerom na Donáške Plnenia. Dohoda o predaji Plnenia a dohoda o Donáške Plnenia sú uzavreté okamihom ich potvrdenia Užívateľom na portáli Dones.to a sú platné a účinné do okamihu riadneho prevzatia Objednávky Užívateľom.

2)  Spoločnosť GGFS prostredníctvom portálu a aplikácie Dones.to:

     a)   sprostredkováva uzavretie dohody o predaji Plnenia medzi Partnerom a Užívateľom;

    b)   osobne alebo prostredníctvom tretej osoby zabezpečuje Donášku Plnenia na miesto určené Užívateľom.

3)  V prípade, ak Donášku Plnenia nezabezpečuje spoločnosť GGFS (osobne alebo prostredníctvom tretej osoby vopred určenej spoločnosťou GGFS), je povinný Donášku Plnenia zabezpečiť Partner.

4)  GGFS je ako prevádzkovateľ portálu a aplikácie Dones.to oprávnená prijať od Užívateľa úhradu Ceny za poskytnuté Plnenie. Úhrada Ceny za Plnenie bude spracovaná automatizovaným systémom portálu Dones.to, prevádzkovaným spoločnosťou GGFS.

5)  GGFS je na základe týchto VOP oprávnená uzatvoriť s Užívateľom dohodu o Donáške Plnenia na miesto určené Užívateľom, na základe čoho je oprávnená prijať od Užívateľa úhradu Ceny za poskytnuté Plnenie. Účelom portálu Dones.to je sprostredkovanie dohody o predaji Plnenia medzi Partnerom a Užívateľom.

III.  Objednávka Plnenia Užívateľom cez portál Dones.to

1)  Užívateľ je oprávnený zadať Objednávku Plnenia zvolením príslušného Partnera na portáli Dones.to. V prípade, ak Užívateľom vybraný Partner nie je schopný poskytnúť Užívateľovi Plnenie podľa zadanej Objednávky, portál Dones.to nepotvrdí Objednávku Plnenia. Partner je v tejto súvislosti oprávnený kontaktovať Užívateľa za účelom zmeny Objednávky Plnenia, a to tak, aby bola zachovaná pôvodná Cena za Plnenie v zmysle Objednávky. Ak nedôjde k dohode o zmene Objednávky, portál Dones.to automaticky vykoná storno Objednávky a Užívateľovi nebude účtovaná Cena za Plnenie, resp. Cena v zmysle Objednávky mu bude vrátená v plnej výške.

IV.  Donáška Plnenia cez portál Dones.to

1)  Spolu so zadaním Objednávky podľa predchádzajúceho článku týchto VOP je Užívateľ povinný zvoliť si spôsob Donášky Plnenia, vrátane určenia Miesta doručenia. Okamihom potvrdenia Objednávky dôjde okrem potvrdenia o objednaní Plnenia k uzavretiu dohody o Donáške Plnenia.

2)  Na základe zvoleného spôsobu Donášky Plnenia je GGFS alebo Partner povinný zabezpečiť Donášku Plnenia do Miesta doručenia určeného Užívateľom.

3)  Užívateľ je povinný zdržiavať sa na ním určenom Mieste doručenia v odhadovanom čase Donášky Plnenia a je povinný byť k dispozícii na prijatie telefonického hovoru v súvislosti s prevzatím Objednávky.

4)  GGFS alebo Partner sú oprávnení stornovať Donášku Plnenia a vyúčtovať Užívateľovi plnú Cenu Objednávky v prípade, ak:

     a)   Užívateľ sa nezdržiava na určenom mieste doručenia a nedostaví sa na toto miesto do 10 minút od príchodu povereného doručovateľa spoločnosti GGFS/Partnera;

    b)   Poverenému doručovateľovi spoločnosti GGFS/Partnera sa po príchode na určené miesto doručenia opakovane nepodarilo telefonicky kontaktovať Užívateľa, a to po dobu 10 minút;

     c)   Užívateľ a poverený doručovateľ GGFS/Partnera sa nedokázali dohodnúť na novom mieste doručenia.

5)  GGFS vyhlasuje, že informácia o čase doručenia, ktorá sa zobrazí v portáli Dones.to po potvrdení Objednávky, je len orientačná a nezaručuje, že v tomto čase bude vykonaná Donáška Plnenia. Na čas trvania Donášky Plnenia majú vplyv viaceré okolnosti nezávislé od správania povereného doručovateľa spoločnosti GGFS/Partnera, a to najmä, nie však výlučne dopravná situácia, poveternostné podmienky a iné.

V. Platby a fakturácia

1)  Užívateľ je povinný zaplatiť Cenu za Plnenie vo výške uvedenej na portáli Dones.to, a to prostredníctvom akéhokoľvek oprávneného spôsobu platby, aktitovaného Užívateľom na portáli Dones.to. Cena Plnenia na portáli Dones.to sa môže odlišovať od Ceny Plnenia uvedenej na webovej stránke Partnera.

2)  Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Objednávky alebo ju stornovať po tom, ako vykoná úhradu príslušnej Ceny Objednávky.

3)  Všetky platby sú spracované z platobných prostriedkov aktivovaných Užívateľom na portáli Dones.to. Po potvrdení Objednávky Užívateľ autorizuje platbu pomocou príslušného platobného prostriedku vo výške Ceny Objednávky a príslušná čiastka bude rezervovaná prostredníctvom príslušného platobného prostriedku Užívateľa.  

4)  Platobné povinnosti Užívateľa, ktoré mu vyplývajú z dohody o predaji Plnenia a dohody o Donáške Plnenia, sú považované za splnené voči Partnerovi, resp. voči spoločnosti GGFS alebo Partnerovi (podľa toho, ktorý z týchto subjektov vykoná Donášku Plnenia) po zrealizovaní platby spoločnosti GGFS.

VI.  Zrušenie konta Užívateľa na portáli Dones.to

1)  Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Objednávky alebo ju stornovať po tom, ako vykoná úhradu príslušnej Ceny Objednávky.

2)  V prípade, ak Užívateľ akýmkoľvek spôsobom zneužíva alebo poškodzuje dobré meno portálu Dones.to, alebo ak má spoločnosť GGFS dôvodné podozrenie, že konaním Užívateľa mohla byť spoločnosť GGFS uvedená do omylu, alebo ak si Užívateľ preukázateľne neplní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z týchto VOP, je spoločnosť GGFS oprávnená vymazať konto Užívateľa z portálu Dones.to. Nárok na náhradu škody vzniknutej na strane spoločnosti GGFS tým nie je dotknutý.

VII.  Zodpovednosť za škodu a zodpovednosť za vady

1)  Užívateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu Dones.to výhradne na vlastné riziko. Spoločnosť GGFS nezodpovedá za činnosť Partnera na portáli Dones.to, ani za spôsob akým Partner využíva služby portálu Dones.to. Spoločnosť GGFS nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu Dones.to zo strany Partnera alebo tretích osôb.

2)  Spoločnosť GGFS nezodpovedá:

     a)   za škody, ktoré by vznikli Užívateľovi priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu Dones.to, s výnimkou zodpovednosti za škodu spôsobenú výlučne porušením povinností spoločnosti GGFS bezprostredne súvisiacich s portálom Dones.to;

    b)   za správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii zverejnených na portáli Dones.to;

     c)   za prípadné nekalosúťažné konanie Partnera a nezodpovedá za porušovanie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva alebo práv ochrany osobnosti, ktoré by mohlo vyplynúť z informácii zverejnených na portáli Dones.to;

    d)   za nepretržitú funkčnosť portálu Dones.to, za jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie; zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť portálu Dones.to bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu;

     e)   za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli Dones.to, alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou portálu Dones.to alebo v súvislosti s činnosťou iných Užívateľov či z iných dôvodov;

      f)   za plnenie záväzkov vyplývajúcich z dohody o predaji Plnenia;

    g)   za kvalitu jedál a služieb poskytovaných Partnerom;

3)  Spoločnosť GGFS v plnom rozsahu zodpovedá za vady v prípade, ak je na základe zadanej objednávky povinná zabezpečiť Donášku Plnenia. Užívateľa, ktorý má postavenie spotrebiteľa, je spoločnosť GGFS povinná informovať o svojich právach vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a o postupe pri vybavovaní reklamácie vady služby v reklamačnom poriadku spoločnosti GGFS, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

4)  V prípade, ak Užívateľ nie je spokojný s kvalitou dodaného Plnenia alebo s kvalitou donášky Plnenia, je povinný bezodkladne, najneskôr do jedného (1) kalendárneho mesiaca od dodania Plnenia informovať spoločnosť GGFS prostredníctvom e-mailu info@dones.to . Spoločnosť GGFS je oprávnená vyzvať Užívateľa na zaslanie fotografie dodaného Plnenia a/alebo na vysvetlenie, v čom spočívajú nedostatky dodaného Plnenia a/alebo donášky Plnenia. Ak Užívateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie u spoločnosti GGFS a/alebo sa domnieva, že pri vybavení reklamácie došlo k porušeniu jeho práv, je oprávnený obrátiť sa na spoločnosť GGFS so žiadosťou o nápravu.

VIII.  Ochrana osobných údajov

1)  Užívateľ odoslaním  Objednávky cez portál Dones.to poskytuje spoločnosti GGFS údaje, ktoré spoločnosť GGFS spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje Užívateľa sú spracúvané spoločnosťou GGFS na účel uzavretia a plnenia dohody o Donáške Plnenia a plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody, alebo v súvislosti s ňou, na účel vedenia účtovnej a daňovej evidencie, na účel vybavovania reklamácií či iných žiadostí alebo sťažností Užívateľa.

2)  Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania dohody o Donáške Plnenia.

IX.  Udeľovanie licencie a práva duševného vlastníctva

1)  Registráciou na portáli Dones.to je Užívateľovi zo strany spoločnosti GGFS udelená odvolateľná, nevýhradná a neprenosná licencia na používanie portálu Dones.to, za účelom zadania Objednávky Plnenia a zvolenia spôsobu Donášky Plnenia.

2)  Spoločnosť GGFS je oprávneným držiteľom všetkých práv duševného vlastníctva k softvéru, dokumentácii a k akýmkoľvek ďalším informáciám vyvinutých spoločnosťou GGFS vo vzťahu k portálu Dones.to a v súlade s týmito VOP. Užívateľ nie je oprávnený kopírovať, upravovať, prispôsobovať, spätne analyzovať, dekompilovať ani inak zisťovať zdrojový kód portálu Dones.to, ani žiadny iný softvér používaný spoločnosťou GGFS, ani extrahovať ani používať žiadne údaje na platforme Bolt Food na komerčné účely ani žiadny účel iný než Objednávku Plnenia.

X. Záverečné ustanovenia

1)  Užívateľ uzavretím dohody o Donáške Plnenia udeľuje spoločnosti GGFS súhlas s tým, že na základe rozhodnutia spoločnosti GGFS môže byť každý telefonický rozhovor medzi Užívateľom a spoločnosťou GGFS zaznamenávaný spoločnosťou GGFS alebo ním určenou treťou osobou na záznamové médium a následne uchovávaný na záznamovom médiu, a to za účelom kontroly služieb poskytovaných spoločnosťou GGFS, hodnotenia kvality služieb poskytovaných spoločnosťou GGFS alebo z iného dôvodu určeného spoločnosťou GGFS.

2)  Užívateľ uzavretím dohody o Donáške Plnenia poskytuje GGFS súhlas so zasielaním alebo poskytovaním marketingových alebo iných reklamných informácii. Užívateľ za účelom zasielania marketingových alebo iných reklamných informácii poskytuje uzavretím Dohody o Donáške Plnenia GGFS súhlas s poskytnutím identifikačných a kontaktných údajov Užívateľa tretej osobe.

3)  V prípade potreby doručenia písomností druhej strane sa doručuje osobne alebo prostredníctvom iného subjektu na adresu uvedenú pri označení druhej strany, pokiaľ dotknutá strana neoznámi písomne druhej strane zmenu adresy na doručovanie. Doručenie písomnosti nastáva dňom jej prevzatia subjektom, ktorý je oprávnený preberať za stranu doporučené poštové zásielky.

4)  GGFS je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto VOP.

5)  Používanie portálu Dones.to a všetky právne vzťahy vytvorené na jeho základe sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

6)  Na riešenie prípadných sporov z týchto VOP vyplývajúcich sú príslušné slovenské súdy. Pokiaľ je Užívateľ spotrebiteľom, jurisdikcia je určená v súlade so záväznými ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na spotrebiteľov.


Všeobecné obchodné podmienky pre kuriérov sú uvedené na stránke Kuriér-Všeobecné obchodné podmienky.