Dones.to - donáška, rozvoz jedla

PODMIENKY PREDAJA PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY DONES.TO

 

 

Tieto PODMIENKY PREDAJA PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY DONES.TO (ďalej aj len „Podmienky predaja“) obsahujú na nasledovné časti:

 

ČASŤ A: VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

ČASŤ B: PODMIENKY NAKUPOVANIA

ČASŤ C: PODMIENKY DORUČOVANIA

ČASŤ D: ÚČINNOSŤ

ČASŤ E: POUČENIE O MOŽNOSTI VYUŽITIA ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

 

Tieto Podmienky predaja sa uplatňujú na všetky zmluvy uzatvorené prostredníctvom e-shopu nachádzajúceho sa na webovej stránke www.dones.to.

 

 

ČASŤ A: VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

 

-            „Portál“ sa rozumie internetová stránka www.dones.to, respektíve webová aplikácia prevádzkovaná na uvedenej internetovej stránke vrátane verzie pre mobilné zariadenia.

-            „GGFS“ sa rozumie spoločnosť GGFS s.r.o., sídlo: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47 079 690.

-            „Partner“ sa rozumie subjekt, ktorý v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti pre tretie osoby za odplatu pripravuje hotové pokrmy a jedlá a/alebo prevádzkuje zariadenie/zariadenia spoločného stravovania a/alebo pre tretie osoby poskytuje stravovacie služby a/alebo vykonáva maloobchodný predaj a/alebo poskytuje lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok a ktorý s GGFS uzatvoril osobitnú dohodu, na základe ktorej je oprávnený zverejniť na Portáli ponuku svojich Produktov.

-            „Produkt“ sa rozumie hnuteľná vec, ktorú Partner ponúka vopred neurčenému okruhu osôb prostredníctvom Portálu ako potenciálny predmet kúpy, Produktom je najmä Stravovanie alebo Tovar.

-            „Stravovanie“ sa rozumie plnenie poskytované Partnerom Zákazníkovi na základe Objednávky, ktoré spočíva v poskytnutí hotového jedla a/alebo pokrmu a/alebo v poskytnutí stravovacích služieb.

-            „Tovar“ je iná hnuteľná vec ako Stravovanie; Tovarom sú aj potraviny, výživové doplnky, lieky a zdravotnícke pomôcky.

-            Zákazník“ sa rozumie osoba, ktorá prostredníctvom Portálu odosiela Partnerovi Objednávku.

-            „Objednávka“ sa rozumie žiadosť Zákazníka uskutočnená prostredníctvom Portálu a určená Partnerovi, ktorou Zákazník žiada príslušného Partnera o poskytnutie/predaj ním vybraného Produktu; Objednávka predstavuje návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník adresovaný Zákazníkom Partnerovi.

-            „Zmluva o dodaní Produktu“ sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Zákazníkom a Partnerom, predmetom ktorej je odplatné dodanie/poskytnutie Produktu Partnerom Zákazníkovi; Zmluva o dodaní Produktu má povahu kúpnej zmluvy podľa § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

-            „Zmluva o doručení Produktu“ sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Zákazníkom a GGFS, predmetom ktorej je odplatné zabezpečenie doručenia objednaného Produktu od Predávajúceho k Zákazníkovi.

-            „spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy o dodaní Produktu nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

-            „profil“ alebo „profil Partnera“ sa rozumie príslušné rozhranie Portálu spravované Partnerom, v ktorom môže príslušný Partner zverejniť ponuku svojich Produktov, ďalšie informácie k svojim Produktom ako aj niektoré podmienky uzatvorenia Zmluvy o dodaní Produktu.

 

 

ČASŤ B: PODMIENKY NAKUPOVANIA

 

1.              Zmluva o dodaní Produktu

 

1.1.        Zmluva o dodaní Produktu sa uzatvára prostredníctvom Portálu. Zmluva o dodaní Produktu sa uzatvára spôsobom a za podmienok ako je uvedené v nasledujúcich ustanoveniach týchto Podmienok nakupovania.

1.2.        Z ponuky Produktov jednotlivých Partnerov uverejnenej na Portáli vyberá Zákazník Produkt (alebo viaceré Produkty), o ktorého poskytnutie má záujem. Po zvolení Produktu podľa vlastného výberu stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ (alebo obdobným) odošle Objednávku, čím prejaví svoju vôľu uzatvoriť s príslušným Partnerom, ktorý Zákazníkom vybraté Produkty poskytuje Zmluvu o dodaní Produktu (Objednávka).

1.3.        Odoslaním Objednávky Zákazník potvrdzuje, že bol informovaný o totožnosti Partnera,
o vlastnostiach Produktov, ktorých dodanie požaduje a o výške odplaty, ktorú je povinný príslušnému Partnerovi uhradiť ako aj o všetkých nákladoch súvisiacich s doručením Produktu Zákazníkovi.

1.4.        Odoslaním Objednávky Zákazník zároveň súhlasí s vykonaním úhrady príslušnej odplaty za dodanie Produktu (t.j. s odoslaním príslušnej sumy Partnerovi). Zákazník berie na vedomie, že pokiaľ nedôjde k úhrade príslušnej odplaty, Objednávka sa nepovažuje za vytvorenú a nenadobudne právne účinky.

1.5.        Po vytvorení Objednávky bude táto zaregistrovaná na Portáli a odoslaná príslušnému Partnerovi.  Príslušný Partner je oprávnený buď Objednávku akceptovať alebo Objednávku odmietnuť; pokiaľ v primeranej lehote Partner svoj postoj neprejaví, považuje sa to za odmietnutie Objednávky.

1.6.        Pokiaľ Partner Objednávku akceptuje alebo odmietne, Zákazník bude o tom vhodným spôsobom informovaný. Akceptovaním Objednávky Partnerom podľa predchádzajúcej vety sa Zmluva o dodaní Produktu považuje za uzavretú.

1.7.        Uzatvorením Zmluvy o dodaní Produktu vzniká príslušnému Partnerovi povinnosť dodať/poskytnúť Zákazníkovi Produkt a Zákazníkovi vzniká povinnosť zaplatiť Partnerovi dohodnutú odplatu (kúpnu cenu) a prevziať objednaný Produkt.

1.8.        Po uzatvorení Zmluvy o dodaní Produktu sa príslušný Partner, ktorý Objednávku akceptoval stáva predávajúcim (ďalej v Podmienkach  predaja aj len „Predávajúci“).

1.9.        V súvislosti s uzatváraním Zmluvy o dodaní Produktu prostredníctvom Portálu Zákazník berie na vedomie nasledovné:

a)              informácie o Produkte uvedené na Portáli (najmä dostupnosť, zásoby) nie sú aktualizované online v každom okamihu, tieto údaje nemusia byť vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom; pokiaľ je pri Produkte zobrazený údaj o čase jeho prípravy/doručenia, tento čas je orientačný a má nezáväzný charakter; pre určenie lehoty na prípravu/doručenie sa použije nasledujúce písm. b),

b)             pokiaľ nie je pri konkrétnom Produkte určená dlhšia lehota, lehota na prípravu a doručenie Produktu je 3 hodiny; pokiaľ je pri konkrétnom Produkte určená lehota na prípravu, nie však na doručenie, lehota na doručenia Produktu je 3 hodiny od momentu pripravenosti Produktu,

c)              v prípade objednávky viacerých Produktov v rámci jednej Objednávky sa za dohodnutú lehotu na ich doručenie považuje najdlhšia z nich,

d)             v prípade, ak nie je možné doručiť Zákazníkovi objednaný Produkt v lehotách podľa predchádzajúcich písm. b) a c), bude o tom Zákazník upovedomený v čo najkratšom čase a zároveň sa mu (Zákazníkovi) oznámi predpokladaný termín doručenia objednaného Produktu/predpokladaný rozsah omeškania s doručením objednaného Produktu alebo mu môže byť navrhnutá možnosť objednania a doručenie alternatívneho Produktu; ak omeškanie je dlhšie ako 3 hodiny, Zákazník je oprávnený od Zmluvy o dodaní Produktu odstúpiť – odstúpenie od Zmluvy o dodaní Produktu má účinky, ako je uvedené v ods. 5.11; pokiaľ však Zákazník Produkt prevzal, odstúpenie podľa tohto písm. d) už nie je možné.

e)              Zákazník berie na vedomie, že Produkt mu bude doručený na adresu, ktorú na ten účel zadal v Objednávke; náklady spojené s doručením Produktu znáša v celom rozsahu Zákazník.

1.10.    Uzatvorenú Zmluvu o dodaní Produktu možno zmeniť len na základe dohody Predávajúceho so Zákazníkom, a to bez ohľadu spôsobom uzatvorenia takejto dohody (e-mailom, ústne), pokiaľ je z nej zrejmý prejav vôle Predávajúceho a Zákazníka o zmene obsahu Zmluvy o dodaní Produktu. V prípade, že dôjde k zmene obsahu Zmluvy o dodaní Produktu podľa predchádzajúcej vety, pojem „Zmluva o dodaní Produktu“ používaný v týchto Podmienkach nakupovania označuje Zmluvu o dodaní Produktu s novodohodnutým obsahom. Komunikácia o zmene Zmluvy o dodaní Produktu môže prebehnúť aj prostredníctvom spoločnosti GGFS, ktorá zabezpečí výmenu vzájomných vyjadrení medzi Partnerom a Zákazníkom a ktorá je oprávnená v mene Partnera dohodnúť zmenu alebo zrušenie Zmluvy o dodaní Produktu.

1.11.    Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený uzatvárať s tretími osobami akékoľvek zmluvy, ktorých predmetom bude plnenie rovnaké alebo podobné ako plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí Produktu, a to bez obmedzenia.

1.12.    Každá Zmluva o dodaní Produktu sa považuje za osobitnú zmluvu; to neplatí, ak na základe všetkých okolností je zrejmé, že Predávajúci a Zákazník nemajú záujem na uzatvorení novej Zmluvy o dodaní Produktu, ale iba na zmene pôvodnej Zmluvy o dodaní Produktu, najmä na doplnení alebo úprave predchádzajúcej Zmluvy o poskytnutí Produktu.

1.13.    Bez toho, že by tým boli dotknuté ostatné ustanovenia týchto Podmienok predaja (najmä ustanovenie ods. 1.7 a 1.10) je Predávajúci oprávnený zrušiť akceptovanú Objednávku a uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí produktu, pokiaľ z dôvodov na jeho strane nie je možné poskytnúť objednaný Produkt Zákazníkovi riadne a včas.

 

 

2.              Úhrada kúpnej ceny, vrátenie kúpnej ceny

 

2.1.        Zákazník má právo zvoliť si spôsob platby kúpnej ceny Produktu jedným zo spôsobov, ktorých vykonanie Predávajúci akceptuje; o akceptovaných spôsoboch úhrady kúpnej ceny je Zákazník informovaný vopred pred odoslaním Objednávky.

2.2.        Odplata sa považuje za uhradenú dňom odpísania príslušnej čiastky z účtu Zákazníka, pokiaľ je zo všetkých okolností zrejmé, že táto čiastka má byť použitá na účely úhrady kúpnej ceny.

2.3.        Pokiaľ Zákazník neuhradí dohodnutú odplatu v celom rozsahu, Predávajúci nie je povinný poskytnúť Produkt Zákazníkovi, a to ani sčasti.

2.4.        V prípade, ak Partner odmietne Objednávku podľa ustanovenia ods. 1.5 a/alebo v prípade ak Partner zruší akceptovanú Objednávku podľa ustanovenia 1.13, uhradená kúpna cena bude Zákazníkovi vrátená najneskôr v lehote 3 dní.

 

 

3.              Dodanie a doručenie Produktu Zákazníkovi

 

3.1.        Predávajúci je povinný Produkt vhodným spôsobom zabaliť.

3.2.        Produkt bude Zákazníkovi dodaný v dohodnutej akosti, dohodnutom množstve alebo v inej dohodnutej miere; Produkt musí byť bez vád a musí zodpovedať príslušným technickým a hygienickým normám a právnym predpisom. Vo vzťahu k Produktu, ktorým je Stravovanie ako aj k ďalším Produktom, ktoré podliehajú rýchlej skaze však Zákazník však berie na vedomie, že v čase medzi jeho vyhotovením a jeho doručením k Zákazníkovi môže dôjsť k zníženiu jeho kvality, uvedená skutočnosť sa nepovažuje za nedodržanie povinností Predávajúceho podľa tohto ods. 3.1.

3.3.        Predávajúci zodpovedá za riadne plnenie svojich povinností podľa Zmluvy o dodaní Produktu. Predávajúci však nie je zodpovedný za neplnenie svojich povinností resp. oneskorenie s plnením svojich povinností, ktoré je dôsledkom skutočnosti/prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a ktorá bráni v predpokladanom spôsobe plnenia jeho povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by túto skutočnosť/prekážku alebo jej následky bolo možné odvrátiť alebo prekonať (vyššia moc) (za vyššiu moc sa považujú najmä, ale nie výlučne povodeň, záplavy, úder blesku, šírenie nákazlivého ochorenia, výpadok siete internet, štátne nariadenia a/alebo iný štátny zásah, v ktorého dôsledku sa plnenie povinností stane nemožným a pod.).

3.4.        Zákazník berie na vedomie, že ak objednaným Produktom je Stravovanie alebo iný Produkt, ktorý podlieha rýchlej skaze, v čase medzi vyhotovením Produktu a jeho doručením k Zákazníkovi môže dôjsť k zníženiu jeho kvality. Uvedenú skutočnosť berie Zákazník na vedomie, uvedená skutočnosť sa nepovažuje za skutočnosť spôsobujúcu, nedodržanie podmienok v zmysle ods. 3.1. pokiaľ doručenie Stravovania bolo vykonané v primeranej lehote

3.5.        Doručením Produktu Zákazníkovi sa Produkt považuje za dodaný/poskytnutý Zákazníkovi. Vlastnícke právo k Produktu, právo užívať Produkt a zodpovednosť za škody na Produkte prechádzajú z Predávajúceho na Zákazníka v okamihu prevzatia Produktu Zákazníkom alebo ním splnomocnenou osobou.

3.6.        Predávajúci nie je povinný dodať Produkt Zákazníkovi, pokiaľ Zákazník neuhradil celú dohodnutú kúpnu cenu a v prípade, ak bol povinný splniť aj ďalšie povinnosti, pokiaľ preukázateľne nesplnil aj tieto povinnosti.

3.7.        Doručenie Produktu Zákazníkovi sa vykonáva na základe osobitnej Dohody o doručení Produktu v zmysle časti C týchto Podmienok predaja. Predávajúci nie je zmluvnou stranou Dohody o doručení Produktu.

3.8.        Produkt sa považuje za doručený Zákazníkovi aj v prípade, ak bude doručený/vydaný inej osobe, ktorú Zákazník na prevzatie Produktu splnomocnil, plnomocenstvo na prevzatie Produktu možno udeliť aj ústne; za udelenie plnomocenstva sa považuje akýkoľvek úkon Zákazníka, z ktorého je zrejmý úmysel Zákazníka umožniť tretej osobe (splnomocnencovi) Produkt prevziať.

3.9.        Produkt možno doručiť Zákazníkovi aj po častiach, pokiaľ to povaha Produktu nevylučuje, pričom Zákazník je povinný Produkt aj po častiach prevziať.

3.10.    Produkt sa doručuje Zákazníkovi iba na území Slovenskej republiky a iba v oblastiach, kde to je umožnené funkcionalitou Portálu. Pokiaľ Zákazník neuvedie inú adresu na doručenie Produktu, Produkt bude odoslaný na adresu, ktorú Zákazník uviedol ako adresu svojho bydliska pri odoslaní Objednávky.

3.11.    Zákazník je povinný Produkt pri jeho prevzatí skontrolovať, či je úplný alebo či neobsahuje iné vady, ktoré možno zistiť prehliadkou. Pokiaľ Zákazník nevykoná kontrolu podľa predchádzajúcej vety, dôkazné bremeno o existencii vady v čase prevzatia Produktu Zákazníkom znáša Zákazník.

3.12.    V prípade, že je poškodený obal Produktu, Zákazník nie je povinný takýto Produkt prevziať; ak Produkt i napriek poškodenému obalu prevezme, je povinný Produkt ihneď po prevzatí skontrolovať. Ustanovenie ods. 3.11 sa uplatní primerane.

 

 

4.              Následky neprevzatia Produktu Zákazníkom

 

4.1.        Po príjazde na dohodnuté miesto doručenia Produktu príslušná osoba vykonávajúca doručovanie kontaktuje Zákazníka telefonicky prostredníctvom telefónneho čísla, ktoré Zákazník uviedol pri zadaní Objednávky.

4.2.        Zákazník je povinný na základe telefonickej výzvy Produkt prevziať.

4.3.        Pokiaľ Zákazník telefonický hovor neprijme (bez ohľadu na dôvod, pre ktorý hovor neprijal), osoba vykonávajúca doručenie Produktu sa pokúsi telefonicky kontaktovať Zákazníka znova. Osoba vykonávajú doručenie Produktu nie je povinná zdržať sa na dohodnutom mieste doručenia Produktu viac ako 10 minút, počas tohto času je povinná pokúsiť sa kontaktovať Zákazníka minimálne 2x. Po uvedenom čase je oprávnená odísť aj bez vydania Produktu Zákazníkovi.

4.4.        V prípade podľa odseku 4.3

a)         ak Produkt podlieha skaze, najmä ak Produktom je Stravovanie, Produkt sa po uplynutí príslušného časového úseku považuje za doručený a Zákazník nie je oprávnený požadovať jeho opakované doručenie ani nie je oprávnený požadovať akúkoľvek náhradu za Produkt, vrátenie prostriedkov vynaložených na Produkt ani požadovať náhradu nákladov spojených s doručením Produktu,

b)        ak Produkt nepodlieha skaze, Produkt sa po uplynutí príslušného časového úseku vráti Predávajúcemu, Zákazník bude oprávnený na základe predchádzajúcej dohody s Predávajúcim vyzdvihnúť si Produkt priamo v príslušnej prevádzkarni Predávajúceho, Zákazník však nie je oprávnený požadovať opakované doručenie Produktu ani nie je oprávnený požadovať akúkoľvek náhradu za Produkt, vrátenie prostriedkov vynaložených na Produkt ani požadovať náhradu nákladov spojených s doručením Produktu; uvedeným nie je dotknuté právo Zákazníka, ktorým je spotrebiteľ, odstúpiť od Zmluvy o dodaní Produktu, ak mu také právo vyplýva z príslušných právnych predpisov alebo z týchto Podmienok predaja,

c)         v prípade podľa predchádzajúceho písm. b) tohto ods. 4.4 je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dodaní Produktu; ak Predávajúci od Zmluvy o dodaní Produktu odstúpi, Zákazníkovi sa vráti odplata, ktorú za poskytnutie Produktu zaplatil, náklady na doručenie Produktu sa mu však nevracajú.

4.5.        Pokiaľ Zákazník odmietol prevziať Produkt, hoci právo na odmietnutie prevzatia Produktu mu nevyplývalo z právnych predpisov ani z týchto Podmienok predaja

a)         ak Produkt podlieha skaze, najmä ak Produktom je Stravovanie, Produkt sa považuje za doručený a Zákazník nie je oprávnený požadovať jeho opakované doručenie ani nie je oprávnený požadovať akúkoľvek náhradu za Produkt, vrátenie prostriedkov vynaložených na Produkt ani požadovať náhradu nákladov spojených s doručením Produktu,

b)        ak Produkt nepodlieha skaze, Produkt sa po uplynutí príslušného časového úseku vráti Predávajúcemu, Zákazník bude oprávnený na základe predchádzajúcej dohody s Predávajúcim vyzdvihnúť si Produkt priamo v príslušnej prevádzkarni Predávajúceho, Zákazník však nie je oprávnený požadovať opakované doručenie Produktu ani nie je oprávnený požadovať akúkoľvek náhradu za Produkt, vrátenie prostriedkov vynaložených na Produkt ani požadovať náhradu nákladov spojených s doručením Produktu; uvedeným nie je dotknuté právo Zákazníka, ktorým je spotrebiteľ, odstúpiť od Zmluvy o dodaní Produktu, ak mu také právo vyplýva z príslušných právnych predpisov alebo z týchto Podmienok predaja,

c)         v prípade podľa predchádzajúceho písm. b) tohto ods. 4.5 je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dodaní Produktu; ak Predávajúci od Zmluvy o dodaní Produktu odstúpi, Zákazníkovi sa vráti odplata, ktorú za poskytnutie Produktu zaplatil, náklady na doručenie Produktu sa mu však nevracajú.

4.6.        Pokiaľ Produkt obsahuje alkohol, možno od Zákazníka požadovať, aby preukázal, že dovŕšil 18. rok veku; pokiaľ Zákazník uvedené hodnoverne nepreukáže (najmä predložením osobného úradného dokladu), vydanie Produktu Zákazníkovi bude odopreté; v takomto prípade

a)         ak Produkt podlieha skaze, Produkt sa považuje za doručený a Zákazník nie je oprávnený požadovať jeho opakované doručenie ani nie je oprávnený požadovať akúkoľvek náhradu za Produkt, vrátenie prostriedkov vynaložených na Produkt ani požadovať náhradu nákladov spojených s doručením Produktu,

b)        ak Produkt nepodlieha skaze, Produkt sa po uplynutí príslušného časového úseku vráti Predávajúcemu, Zákazník bude oprávnený na základe predchádzajúcej dohody s Predávajúcim vyzdvihnúť si Produkt priamo v príslušnej prevádzkarni Predávajúceho, Zákazník však nie je oprávnený požadovať opakované doručenie Produktu ani nie je oprávnený požadovať akúkoľvek náhradu za Produkt, vrátenie prostriedkov vynaložených na Produkt ani požadovať náhradu nákladov spojených s doručením Produktu; uvedeným nie je dotknuté právo Zákazníka, ktorým je spotrebiteľ, odstúpiť od Zmluvy o dodaní Produktu, ak mu také právo vyplýva z príslušných právnych predpisov alebo z týchto Podmienok predaja,

c)         v prípade podľa predchádzajúceho písm. b) tohto ods. 4.6 je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dodaní Produktu; ak Predávajúci od Zmluvy o dodaní Produktu odstúpi, Zákazníkovi sa vráti odplata, ktorú za poskytnutie Produktu zaplatil, náklady na doručenie Produktu sa mu však nevracajú,

ak sa však preukáže, že Zákazníkom je osoba mladšia ako 18 rokov, Predávajúci Produkt Zákazníkovi nevydá a zabezpečí, aby sa mu boli vrátila zaplatená odplata, ktorú za poskytnutie Produktu Zákazník zaplatil, náklady na doručenie Produktu sa mu však nevracajú.

4.7.        V prípade, ak Zákazník neprevezme Produkt v zmysle tohto článku týchto Podmienok predaja alebo v prípade iného jeho nevhodného správania (spočívajúceho najmä, ale nie výlučne, vo vulgárnom, agresívnom alebo inom neslušnom správaní voči Predávajúcemu, osobe vykonávajúcej doručovanie Produktu alebo voči inej osobe), mu nebude umožnené v budúcnosti uzatvoriť Zmluvu o poskytnutí Produktu prostredníctvom Portálu. V prípade podľa predchádzajúcej vety môže byť zrušená registrácia Zákazníka na Portáli, pričom mu nebude umožnené zaregistrovať sa na Portáli znova.

4.8.        V prípadoch podľa ods. 4.4 písm. c), ods. 4.5 písm. c) a ods. 4.6 písm. c) je Predávajúci povinný zaplatiť príslušnému doručovateľovi náhradu nákladov vynaložených na vrátenie Produktu Predávajúcemu, a to v rovnakej výške ako bola dohodnutá výška odplaty za doručenie Produktu od príslušného Predávajúceho k Zákazníkovi, minimálne však v sume 4 EUR. Suma podľa predchádzajúcej vety bude započítaná oproti odplate, ktorú Zákazník uhradil za Produkt a ktorá mu bude v dôsledku odstúpenia od Zmluvy o dodaní Produktu vrátená.

 

 

5.              Vady Produktu, záruka a reklamácie

 

Oddiel 1: Osobitné ustanovenia, ak Zákazníkom je spotrebiteľ

 

5.1.        Ustanovenia tohto oddielu sa použijú ak Zákazníkom je spotrebiteľ.

5.2.        Pokiaľ  produkt nemá kvality uvedené v ods. 3.1 dohodnuté kvality, má  Produkt vady.

5.3.        Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Produkt pri jeho prevzatí Zákazníkom. Pri použitých veciach však nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

5.4.        Ak Produktom nie je vec, ktorá sa rýchlo kazí (najmä Stravovanie), alebo použitá vec, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Produktu v záručnej dobe (záruka).

5.5.        Ak nie je pri konkrétnom Produkte uvedené inak, záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Produktu Zákazníkom. Predávajúci môže v konkrétnom prípade poskytnúť Zákazníkovi aj inú záručnú dobu. Iná záručná doba sa môže týkať i len niektorej súčiastky Produktu.

5.6.        Podanie, ktorým Zákazník uplatňuje u Predávajúceho zodpovednosť za vady Produktu sa nazýva „reklamácia“.

5.7.        Ak Zákazník uplatní reklamáciu, môže uplatniť svoje nasledovné práva:

a)         ak ide o vadu Produktu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená; Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, pričom

-            Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti Produktu, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť vady a

-            Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Produkt za bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti,

b)        ak ide o vadu Produktu, ktorú možno odstrániť, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, má Zákazník právo na výmenu Produktu alebo má právo od Zmluvy o dodaní Produktu odstúpiť,

c)         ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Produkt mohol riadne užívať ako Produkt bez vady, má Zákazník právo na výmenu Produktu alebo má právo od Zmluvy o dodaní Produktu odstúpiť,

d)        ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny Produktu.

a)       Osobitne vo vzťahu k Produktu, ktorým je Stravovanie však platí, že reklamáciu môže Zákazník uplatniť iba okamžite po prevzatí vadného Stravovania a iba v prípade, ak podstatná časť Stravovania nebola spotrebovaná.

5.8.        Podmienky a spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácie upravuje Reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok ustanovuje aj to, v ktorých prípadoch môže Zákazník od Zmluvy o dodaní Produktu odstúpiť.

5.9.        Zákazník oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy o dodaní Produktu do 14 dní odo dňa prevzatia Produktu. Lehota na odstúpenie od Zmluvy o dodaní Produktu sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od nej bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Zákazník môže odstúpiť od Zmluvy o dodaní Produktu aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.10.    Zákazník však postupom podľa ods. 5.9 však nemôže odstúpiť od Zmluvy o dodaní Produktu, predmetom ktorej je

a)         predaj Produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy o dodaní Produktu,

b)        predaj Produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, Produktu vyrobeného na mieru alebo Produktu určeného osobitne pre jedného Zákazníka,

c)         predaj Produktu, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (najmä Stravovanie),

d)        predaj Produktu uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (najmä Stravovanie),

e)        predaj Produktu, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

f)          predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia Zmluvy o dodaní Produktu, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,

g)         predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Zákazník tento obal rozbalil,

h)        predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

5.11.    Odstúpením od Zmluvy o dodaní Produktu sa táto zrušuje od začiatku a Zákazník a Predávajúci sú povinní vrátiť si všetko, čo si navzájom plnili.

5.12.    Pri odstúpení od Zmluvy o dodaní Produktu Zákazníkom znáša Zákazník náklady na vrátenie Produktu Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Produktu.

5.13.    Podmienky uzatvorenia Zmluvy o dodaní Produktu, úprava nárokov z vád Produktu ako aj podmienky a spôsoby ich uplatnenia môžu byť odlišne od tu uvedených ustanovení ods. 5.1 až ods. 5.13 uvedené v profile príslušného Predávajúceho na Portáli ako aj na webovej stránke príslušného Predávajúceho, pokiaľ ju má zriadenú.

 

Oddiel 2: Osobitné ustanovenia, ak Zákazníkom je iná osoba ako spotrebiteľ

 

5.14.    Ustanovenia tohto oddielu sa použijú ak Zákazníkom je iná osoba ako spotrebiteľ, najmä (ale nie výlučne), ak Zákazníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ.

5.15.    Podmienky uzatvorenia Zmluvy o dodaní Produktu, úprava nárokov z vád Produktu ako aj podmienky a spôsoby ich uplatnenia sú uvedené v profile príslušného Predávajúceho alebo na webovej stránke príslušného Predávajúceho, pokiaľ ju má zriadenú. V ostatných prípadoch sa použijú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

 

6.              Sťažnosti a podnety

 

6.1.        Sťažnosti a podnety týkajúce sa Produktu, najmä jeho kvality môže Zákazník uplatniť

-       na adrese GGFS s.r.o., sídlo: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu info@dones.to alebo

-       u príslušného Predávajúceho;

Spoločnosť GGFS po prijatí sťažnosti alebo podnetu tieto bez zbytočného odkladu postúpi príslušnému Predávajúcemu pričom vystupuje len ako osoba oprávnená doručovať takú sťažnosť/podnet (u spoločnosti GGFS nemožno uplatňovať nároky voči Predávajúcemu). Lehota na vykonávanie práv a povinností Predávajúceho vo vzťahu k takémuto podnetu/sťažnosti plynie až odo dňa, keď budú podnet/sťažnosť doručené Predávajúcemu.

6.2.        Riadiaci zamestnanec Predávajúceho každú sťažnosť a podnet preverí bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní. Ak ten, kto podal sťažnosť alebo podnet o to požiada, Predávajúci ho o výsledku preverenia jeho sťažnosti alebo podnetu bude informovať.

6.3.        Spoločnosť GGFS poskytne na základe žiadosti súčinnosť tak Zákazníkovi ako aj Predávajúcemu na účel podania sťažnosti a/alebo podnetu, na jeho vybavenie a na informovanie o výsledku jeho vybavenia. GGFS však nie je osobou, ktorá má v kompetencii akokoľvek pôsobiť na Predávajúceho, aby vybavil sťažnosť/podnet určitým spôsobom.

 

 

7.              Záverečné ustanovenia

 

7.1.        Záväzkovo-právne vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorým je spotrebiteľ neupravené týmito Podmienkami nakupovania sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho.

7.2.        Záväzkovo-právne vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorým nie je spotrebiteľ neupravené týmito Podmienkami nakupovania sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

 

ČASŤ C: PODMIENKY DORUČOVANIA

 

8.              Zmluva o doručení Produktu

 

8.1.        Zmluva o doručení Produktu sa uzatvára prostredníctvom Portálu. Zmluva o doručení Produktu sa uzatvára spôsobom a za podmienok ako je uvedené v nasledujúcich ustanoveniach.

8.2.        Odoslaním Objednávky Zákazník (okrem toho, že prejavuje vôľu uzatvoriť s príslušným Partnerom Zmluvu o dodaní Produktu) zároveň prejavuje vôľu uzatvoriť s GGFS Zmluvu o doručení Produktu, a to za odplatu, o výške ktorej je Zákazník informovaný pred odoslaním Objednávky.

8.3.        GGFS žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o doručení tovaru akceptuje.

8.4.        Zmluva o doručení Produktu sa uzatvára s odkladacou podmienkou, že k jej účinnosti dôjde iba a až v prípade, keď príslušný Partner Objednávku akceptuje. Momentom uzatvorenia Zmluvy o dodaní Produktu medzi príslušným Partnerom a Zákazníkom sa odkladacia podmienka v zmysle predchádzajúcej vety považuje za splnenú a GGFS a Zákazník sú Zmluvou o doručení Produktu viazaní.

8.5.        Odoslaním Objednávky Zákazník potvrdzuje, že bol informovaný skutočnosti, že Zmluvu o doručení Produktu uzatvára s GGFS a o výške odplaty za doručenie Produktu ako aj o ostatných podmienkach doručenia Produktu.

8.6.        Odoslaním Objednávky Zákazník zároveň súhlasí s vykonaním úhrady príslušnej odplaty za doručenie Produktu (t.j. s odoslaním príslušnej sumy GGFS). Zákazník berie na vedomie, že pokiaľ nedôjde k úhrade príslušnej odplaty, Zmluva o doručení Produktu sa nepovažuje za uzatvorenú.

8.7.        Uzatvorením Zmluvy o doručení Produktu vzniká GGFS povinnosť zabezpečiť doručenie Produktu Zákazníkovi a Zákazníkovi vzniká povinnosť zaplatiť GGFS dohodnutú odplatu a prevziať objednaný Produkt.

8.8.        GGFS je oprávnená zabezpečiť doručenie Produktu Zákazníkovi prostredníctvom tretej osoby.

8.9.        V súvislosti s uzatváraním Zmluvy o doručení Produktu prostredníctvom Portálu Zákazník berie na vedomie že ustanovenie ods. 1.9 sa použije primerane.

8.10.    Uzatvorenú Zmluvu o doručení Produktu možno zmeniť len na základe dohody GGFS so Zákazníkom, a to bez ohľadu spôsob uzatvorenia takej dohody (e-mailom, ústne), pokiaľ je z nej zrejmý prejav vôle GGFS a Zákazníka o zmene obsahu Zmluvy o doručení Produktu.

8.11.    Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený uzatvárať s tretími osobami akékoľvek zmluvy, ktorých predmetom bude plnenie rovnaké alebo podobné ako plnenie podľa Zmluvy o doručení Produktu, a to bez obmedzenia.

8.12.    Každá Zmluva o doručení Produktu sa považuje za osobitnú zmluvu; to neplatí, ak na základe všetkých okolností je zrejmé, že Predávajúci a Zákazník nemajú záujem na uzatvorení novej Zmluvy o doručení Produktu, ale iba na zmene pôvodnej Zmluvy o dodaní Produktu, najmä na doplnení alebo úprave predchádzajúcej Zmluvy o doručení Produktu.

 

 

9.              Úhrada odplaty za doručenie Produktu

 

9.1.        Zákazník má právo zvoliť si spôsob platby odplaty za doručenie Produktu jedným zo spôsobov, ktorých vykonanie GGFS akceptuje; o akceptovaných spôsoboch úhrady kúpnej ceny je Zákazník informovaný vopred pred odoslaním Objednávky.

9.2.        Odplata sa považuje za uhradenú dňom odpísania príslušnej čiastky z účtu Zákazníka, pokiaľ je zo všetkých okolností zrejmé, že táto čiastka má byť použitá na účely úhrady kúpnej ceny.

9.3.        Pokiaľ Zákazník neuhradí dohodnutú odplatu v celom rozsahu, GGFS nie je povinná zabezpečiť doručenie Produktu Zákazníkovi.

9.4.        V prípade, ak Partner odmietne Objednávku podľa ustanovenia ods. 1.5 a/alebo v prípade ak Partner zruší akceptovanú Objednávku podľa ustanovenia 1.13, uhradená odplata za doručenie Produktu bude Zákazníkovi vrátená najneskôr v lehote 3 dní.

 

 

10.          Následky neprevzatia Produktu

 

10.1.    Následky neprevzatia Produktu Zákazníkom sú uvedené v ods. 4.

 

 

11.          Nedostatky doručenia, záruka a reklamácie

 

11.1.    GGFS zodpovedá za plnenie svojich povinností, najmä za riadne a včasné doručenie Produktu. GGFS však nie je zodpovedná za neplnenie svojich povinností resp. oneskorenie s plnením svojich povinností, ktoré je dôsledkom skutočnosti/prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a ktorá bráni v predpokladanom spôsobe plnenia jeho povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by túto skutočnosť/prekážku alebo jej následky bolo možné odvrátiť alebo prekonať (vyššia moc) (za vyššiu moc sa považujú najmä, ale nie výlučne povodeň, záplavy, úder blesku, šírenie nákazlivého ochorenia, výpadok siete internet, štátne nariadenia a/alebo iný štátny zásah, v ktorého dôsledku sa plnenie povinností stane nemožným a pod.).

11.2.    Podanie, ktorým Zákazník uplatňuje u GGFS zodpovednosť za nedostatky doručenia Produktu sa nazýva „reklamácia“.

11.3.    Podmienky a spôsob vybavenia reklamácie upravuje Reklamačný poriadok.

11.4.    Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že doručenie Produktu sa začne vykonávať bezodkladne po tom, ako dôjde k uzatvoreniu Zmluvy o dodaní Produktu (a súčasne aj k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o doručení Produktu).

11.5.    Po úplnom poskytnutí služby doručenia Produktu Zákazník stráca právo na odstúpenie od Zmluvy o doručení Produktu; Zákazník vyhlasuje, že o tejto skutočnosti bol poučený a oboznámil sa s ňou pred uzatvorením Zmluvy o doručení Produktu.

11.6.    Pred úplným poskytnutím služby doručenia Produktu je Zákazník oprávnený odstúpiť od Zmluvy o doručení Produktu, je však povinný nahradiť GGFS všetky náklady, ktoré GGFS v súvislosti s doručovaním Produktu Zákazníkovi spoločnosť GGFS dovtedy vynaložila.

11.7.    V prípade, ak platne dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o dodaní Produktu ešte predtým ako bol Produkt doručený Zákazníkovi, automaticky dochádza aj k zániku Zmluvy o doručení Produktu, Zákazník je v takomto prípade povinný nahradiť GGFS všetky náklady, ktoré GGFS v súvislosti s doručovaním Produktu Zákazníkovi dovtedy vynaložila.

11.8.    Odstúpením od Zmluvy o doručení Produktu sa táto zrušuje od začiatku a Zákazník a Predávajúci sú povinní vrátiť si všetko, čo si navzájom plnili; ustanovenie ods. 11.6 a ods. 11.7 tým nie sú dotknuté.

 

 

12.          Sťažnosti a podnety

 

12.1.    Sťažnosti a podnety týkajúce sa doručovania Produktu, môže Zákazník uplatniť u spoločnosti GGFS, a to na adrese GGFS s.r.o., sídlo: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu info@dones.to.

12.2.    GGFS každú sťažnosť a podnet preverí bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní. Ak ten, kto podal sťažnosť alebo podnet o to požiada, GGFS ho o výsledku preverenia jeho sťažnosti alebo podnetu bude informovať.

 

 

13.          Záverečné ustanovenia

 

13.1.    Záväzkovo-právne vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorým je spotrebiteľ neupravené týmito Podmienkami doručovania sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho.

13.2.    Záväzkovo-právne vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorým nie je spotrebiteľ neupravené týmito Podmienkami doručovania sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

 

ČASŤ D: ÚČINNOSŤ

 

13.3.    Tieto Podmienky predaja nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.05.2021.

 

 

ČASŤ E: POUČENIE O MOŽNOSTI VYUŽITIA ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

 

Nasledovné ustanovenia sa uplatnia, ak Zákazníkom je spotrebiteľ

 

1.       Zákazník má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva alebo ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu týkajúcu sa Produktu.

2.       Ak Predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá.

3.       Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Zákazník.

4.       Subjekty alternatívneho riešenia sporov, na ktoré sa môže Zákazník obrátiť sú zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, zoznam týchto subjektov spolu s informáciou o tom, pre riešenie ktorých druhov je ten-ktorý subjekt príslušný a informáciou o výške poplatku, ktorý je Zákazník povinný zložiť je dostupný tu: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

5.       Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Zákazník podať postupom podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (dostupný tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/391/) alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr. 

6.       Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať meno a priezvisko Zákazníka, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, presné označenie Predávajúceho, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa Zákazník domáha, dátum, kedy sa Zákazník obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z.

7.       Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Zákazník využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/205 Z.z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8.       Ak návrh neobsahuje požadované náležitosti alebo ak k nemu nie sú priložené doklady potrebné na jeho posúdenie, subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne informuje Zákazníka o tom, aké má návrh nedostatky, akým spôsobom majú byť odstránené a vyzve ho, aby neúplný alebo nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Subjekt alternatívneho riešenia sporov zároveň Zákazníka poučí o následkoch nedoplnenia návrhu v určenej lehote.

9.       Ak Zákazník napriek výzve podľa predchádzajúceho odseku svoj návrh v určenej lehote nedoplní a pre tento nedostatok nemožno pokračovať v alternatívnom riešení sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh odmietne.

10.   Subjekt alternatívneho riešenia sporov odmietne návrh aj vtedy, ak (i) nie je príslušný riešiť spor (ii) vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov, vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii alebo bolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e zákona č. 391/2015 Z.z. (iii) je návrh neopodstatnený, (iv) je návrh anonymný, (v) požiadal ministerstvo o vyčiarknutie zo zoznamu; neopodstatneným návrhom je najmä návrh, z ktorého je po dôkladnom posúdení návrhu a priložených dokladov zrejmé, že ním Zákazník nesleduje ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, alebo ide o opakovaný návrh v tej istej veci, ktorá už je alebo bola predmetom alternatívneho riešenia sporu, pričom tento návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti.

11.   Ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo z pravidiel alternatívneho riešenia sporov nevyplýva niečo iné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak (i) sa Zákazník pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s Predávajúcim, (ii) vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur, (iii) sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a Zákazník bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné, (iv) je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia (v) Zákazník podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa 1. doručenia zamietavej odpovede Predávajúceho na žiadosť Zákazníka o nápravu alebo 2. márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy Zákazník odoslal Predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal.

12.   Odmietnutie návrhu spolu s uvedením dôvodu odmietnutia subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne oznámi Zákazníkovi; to neplatí, ak ide o anonymný návrh.

13.   Ak subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh Zákazníka neodmietne, postupuje sa podľa § 14 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. (dostupný tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/391/).