PODMIENKY PREDAJA STRAVOVANIA

prostredníctvom služby dones.to

 

Úvodné ustanovenie

 

Tieto podmienky predaja Stravovania prostredníctvom služby dones.to (ďalej aj len „Podmienky predaja“) sú súčasťou každej Zmluvy o poskytnutí Stravovania uzatvorenej medzi príslušným Partnerom na jednej strane ako predávajúcim a Zákazníkom ako kupujúcim, ktorá (Zmluva o poskytnutí Stravovania) bola uzatvorená postupom podľa článku II týchto Podmienok predaja.

 

I.

Vymedzenie niektorých pojmov

 

1.     „Portál“ sa rozumie internetová stránka www.dones.to, respektíve webová aplikácia prevádzkovaná na uvedenej internetovej stránke vrátane verzie pre mobilné zariadenia.

2.     „GGFS“ sa rozumie spoločnosť GGFS s.r.o., sídlo: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47 079 690.

3.     „Partner“ sa rozumie subjekt, ktorý v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti pre tretie osoby za odplatu pripravuje hotové pokrmy a jedlá a/alebo prevádzkuje zariadenie/zariadenia spoločného stravovania a/alebo pre tretie osoby poskytuje stravovacie služby a ktorý na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s GGFS je oprávnený zverejniť na Portáli ponuku svojho Stravovania a uzatvoriť prostredníctvom neho so Zákazníkom Zmluvu o poskytnutí Stravovania.

4.     Zákazník“ sa rozumie osoba, ktorá prostredníctvom Portálu odosiela Partnerovi Objednávku.

5.     „Stravovanie“ sa rozumie odplatné plnenie poskytované Partnerom Zákazníkovi na základe Objednávky, ktoré spočíva v poskytnutí hotového jedla a/alebo pokrmu a/alebo v poskytnutí stravovacích služieb.

6.     „Objednávka“ sa rozumie žiadosť Zákazníka uskutočnená prostredníctvom Portálu a určená Partnerovi, ktorou Zákazník žiada príslušného Partnera o poskytnutie ním vybraného Stravovania; Objednávka predstavuje návrh na uzavretie zmluvy o predaji hotového pokrmu  jedla  a/alebo o poskytnutí stravovacích služieb v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník adresovaný Zákazníkom Partnerovi.

7.     „Zmluva o predaji Stravovania“ alebo tiež „Zmluva o poskytnutí Stravovania“ sa rozumie zmluva uzatvorená prostredníctvom funkcionality Portálu medzi Zákazníkom a príslušným Partnerom, na základe ktorej sa príslušný Partner zaväzuje za dohodnutú odplatu poskytnúť Zákazníkovi Stravovanie.

 

II.

Zmluva o poskytnutí Stravovania

 

1.       Uzatvorením Zmluvy o poskytnutí Stravovania vzniká príslušnému Partnerovi povinnosť poskytnúť Zákazníkovi Stravovanie a Zákazníkovi vzniká povinnosť  zaplatiť príslušnému Partnerovi dohodnutú odplatu a prevziať Stravovanie. Zmluva o poskytnutí Stravovania má povahu kúpnej zmluvy podľa § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

2.     Zmluva o poskytnutí Stravovania sa uzatvára prostredníctvom Portálu. Zmluva o poskytnutí Stravovania sa uzatvára spôsobom a za podmienok ako je uvedené v nasledujúcich ustanoveniach týchto Podmienok predaja.

3.     Z ponuky Stravovania jednotlivých Partnerov uverejnenej na Portáli vyberá Zákazník Stravovanie, o ktorého poskytnutie má záujem. Po zvolení Stravovania podľa vlastného výberu stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ (alebo obdobným) prejaví svoju vôľu uzatvoriť s príslušným Partnerom, ktorý Zákazníkom vybraté Stravovanie poskytuje, Zmluvu o poskytnutí Stravovania (prejav vôle Zákazníka uzatvoriť Zmluvu o poskytnutí Stravovania a zaplatiť za toto Stravovanie príslušnú kúpnu cenu sa ďalej označuje aj len „Objednávka“).

4.     Objednávka predstavuje návrh na uzavretie Zmluvy o poskytnutí Stravovania v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Odoslaním Objednávky Zákazník zároveň potvrdzuje, že bol informovaný aj o vlastnostiach Stravovania a o výške odplaty, ktorú je povinný príslušnému Partnerovi uhradiť a o všetkých nákladoch súvisiacich s doručením Stravovania Zákazníkovi.

5.     Po vytvorení Objednávky bude táto zaregistrovaná na Portáli a odoslaná príslušnému Partnerovi.  Príslušný Partner je oprávnený buď Objednávku akceptovať alebo Objednávku odmietnuť; pokiaľ v primeranej lehote Partner svoj postoj neprejaví, považuje sa to za odmietnutie Objednávky.

6.     Pokiaľ Partner Objednávku akceptuje alebo odmietne, Zákazník bude o tom informovaný prostredníctvom príslušnej funkcionality Portálu. Akceptovaním Objednávky Partnerom podľa predchádzajúcej vety sa Zmluva o poskytnutí Stravovania považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je poskytnutie v Objednávke špecifikovaného Stravovania za tam uvedenú odplatu (kúpnu cenu).

7.     Po uzatvorení Zmluvy o poskytnutí Stravovania sa príslušný Partner, ktorý Objednávku akceptoval stáva predávajúcim (ďalej v týchto Podmienkach predaja aj len „Predávajúci“)

8.     V súvislosti s uzatváraním Zmluvy prostredníctvom Portálu Zákazník berie na vedomie nasledovné:

a)         informácie o Stravovaní na Portáli (najmä dostupnosť, cena, zásoby) nie sú aktualizované online v každom okamihu, tieto údaje nemusia byť vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom; pokiaľ je pri Stravovaní zobrazený údaj o lehote doručenia Stravovania, táto lehota je orientačná a má nezáväzný charakter; pre určenie lehoty na doručenie sa použije nasledujúce písm. b),

b)         pokiaľ nie je pri konkrétnom Stravovaní určená dlhšia lehota, lehota na doručenie Stravovania je 3 hodiny,

c)         v prípade, že rôzne súčasti Stravovania uvedené v jednej Objednávke majú rôzne lehoty doručenia, za dohodnutú lehotu doručenia sa považuje najdlhšia z nich,

d)         v prípade, ak Predávajúci nie je schopný doručiť Zákazníkovi niektoré alebo všetko objednané Stravovanie v lehotách podľa predchádzajúcich písm. b) a c), upovedomí o tom Zákazníka (doručenie upovedomenia Zákazníkovi vhodným spôsobom zabezpečí spoločnosť GGFS) v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín doručenia objednaného Stravovania/predpokladaný rozsah omeškania s doručením objednaného Stravovania alebo mu navrhne doručenie alternatívneho Stravovania; ak omeškanie je dlhšie ako 2 hodiny Zákazník je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí Stravovania odstúpiť – odstúpením od Zmluvy o poskytnutí Stravovania sa táto zrušuje od začiatku a Zákazník a Partner sú povinní vrátiť si všetko, čo si navzájom plnili,

e)         Zákazník berie na vedomie, že Stravovanie mu bude doručené na adresu, ktorú na ten účel zadal v Objednávke; náklady spojené s doručením Stravovania znáša v celom rozsahu Zákazník.

9.     Uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí Stravovania možno zmeniť len na základe dohody Predávajúceho so Zákazníkom, a to bez ohľadu na to, akým spôsobom bola takáto dohoda uzatvorená (e-mailom, ústne), pokiaľ je z nej zrejmý prejav vôle Predávajúceho a Zákazníka o zmene obsahu Zmluvy o poskytnutí Stravovania. V prípade, že dôjde k zmene obsahu Zmluvy o poskytnutí Stravovania podľa predchádzajúcej vety, pojem „Zmluva o poskytnutí Stravovania“ používaný v týchto Podmienkach Predaja označuje Zmluvu o poskytnutí Stravovania s novodohodnutým obsahom. Komunikácia o zmene Zmluvy o poskytnutí Stravovania môže prebehnúť aj prostredníctvom spoločnosti GGFS, ktorá zabezpečí výmenu vzájomných vyjadrení medzi Partnerom a Zákazníkom.

10. Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený uzatvárať s tretími osobami akékoľvek zmluvy, ktorých predmetom bude plnenie rovnaké alebo podobné ako plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí Stravovania, a to bez obmedzenia.

11. Každá Zmluva o poskytnutí Stravovania sa považuje za osobitnú zmluvu; to neplatí, ak na základe všetkých okolností je zrejmé, že Predávajúci a Zákazník nemajú záujem na uzatvorení novej Zmluvy o poskytnutí Stravovania, ale iba na zmene pôvodnej Zmluvy o poskytnutí Stravovania, najmä na doplnení alebo úprave predchádzajúcej Zmluvy o poskytnutí Stravovania.

 

III.

Úhrada kúpnej ceny

 

1.     Zákazník má právo zvoliť si spôsob platby kúpnej ceny za Stravovanie jedným zo spôsobov, ktorých vykonanie Predávajúci akceptuje; o spôsoboch úhrady kúpnej ceny, ktoré Predávajúci akceptuje Predávajúci informuje Zákazníka prostredníctvom Portálu vopred pred odoslaním Objednávky.

2.     Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet spoločnosti GGFS (každý z Partnerov spoločnosť GGFS splnomocnil na prevzatie plnenia predstavujúceho úhradu kúpnej ceny v zmysle Zmluvy o poskytnutí Stravovania).

3.     Pokiaľ Zákazník neuhradí dohodnutú kúpnu cenu v celom rozsahu, Predávajúci nie je povinný poskytnúť Stravovanie Zákazníkovi, a to ani sčasti.

 

IV.

Stravovanie a doručenie Stravovania

 

1.     Stravovanie sa doručuje Zákazníkovi iba na území Slovenskej republiky, ak sa so Zákazníkom nedohodne inak.

2.     Predávajúci poskytne Zákazníkovi Stravovanie v dohodnutej akosti, dohodnutom množstve alebo v inej dohodnutej miere; Stravovanie musí byť bez vád a musí zodpovedať príslušným technickým a hygienickým normám a právnym predpisom.

3.     Pokiaľ Zákazník neuvedie inú adresu na doručenie Stravovania, Predávajúci odošle Stravovanie na adresu, ktorú Zákazník uviedol ako adresu svojho bydliska pri odoslaní Objednávky.

4.     Stravovanie sa považuje za poskytnuté v každom prípade aj vtedy, ak ho Zákazník odmietol prevziať, hoci právo na odmietnutie Stravovania mu nevyplývalo z právnych predpisov a/alebo ak Zákazník zmarí jeho doručenie alebo prevzatie.

5.     Predávajúci môže doručiť Zákazníkovi Stravovanie prostredníctvom tretej osoby. Doručením Stravovania Zákazníkovi sa Stravovanie považuje za poskytnuté Zákazníkovi.

6.     Predávajúci nie je povinný vydať Stravovanie Zákazníkovi, pokiaľ Zákazník neuhradil celú dohodnutú kúpnu cenu a v prípade, ak bol povinný splniť aj ďalšie povinnosti, pokiaľ preukázateľne nesplnil aj tieto povinnosti.

7.     Náklady na doručenie Stravovania znáša Zákazník; o výške nákladov spojených s doručením Stravovania Zákazníkovi bude Zákazník informovaný pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí Stravovania.

8.     Stravovanie sa považuje za poskytnuté Zákazníkovi aj v prípade, ak bude doručené/vydané inej osobe, ktorú Zákazník na prevzatie Stravovania splnomocnil, plnomocenstvo na prevzatie Stravovania možno udeliť aj ústne; za udelenie plnomocenstva sa považuje akýkoľvek úkon Zákazníka, z ktorého je zrejmý úmysel Zákazníka umožniť tretej osobe (splnomocnencovi) Stravovanie prevziať.

9.     Pokiaľ poskytované Stravovanie obsahuje alkohol, Predávajúci resp. osoba vykonávajúca doručovanie a odovzdanie Stravovania je oprávnená požadovať od Zákazníka, aby preukázal, že dovŕšil 18. rok veku; pokiaľ Zákazník uvedené hodnoverne nepreukáže (najmä predložením osobného úradného dokladu), Predávajúci, resp. osoba vykonávajúca doručenie Stravovania je oprávnená odoprieť vydanie Stravovania Zákazníkovi; náklady na doručenie Stravovania Zákazníkovi a jeho vrátenie Predávajúcemu, pokiaľ vznikli, v takom prípade znáša Zákazník.

10. Predávajúci je oprávnený doručiť Zákazníkovi Stravovanie aj po častiach, pokiaľ to povaha Stravovania nevylučuje a Zákazník je povinný Stravovanie aj po častiach prevziať; ustanovenia týchto Podmienok predaja o tom, kedy sa Stravovanie považuje za doručené sa uplatnia pre každú takúto časť Stravovania osobitne.

11. Predávajúci je povinný Stravovanie vhodným spôsobom zabaliť.

12. Vlastnícke právo k Stravovaniu, právo užívať Stravovanie a zodpovednosť za škody na Stravovaní prechádza z Predávajúceho na Zákazníka v okamihu prevzatia Stravovania Zákazníkom alebo ním splnomocnenou osobou.

13. Zákazník je povinný Stravovanie pri jeho prevzatí skontrolovať, či je úplné alebo či neobsahuje iné vady, ktoré možno zistiť prehliadkou. Pokiaľ Zákazník nevykoná kontrolu podľa predchádzajúcej vety, dôkazné bremeno o existencii vady v čase prevzatia Stravovania Zákazníkom znáša Zákazník.

14. V prípade, že je poškodený obal Stravovania, Zákazník nie je povinný takéto Stravovanie prevziať; ak Stravovanie i napriek poškodenému obalu prevezme, je povinný Stravovanie ihneď po prevzatí skontrolovať. Ustanovenie predchádzajúceho ods. 13 sa uplatní primerane.

15. V prípade, ak Zákazník neprevezme Stravovanie bez spravodlivého dôvodu alebo v prípade iného jeho nevhodného správania mu nebude umožnené v budúcnosti uzatvoriť Zmluvu o poskytnutí Stravovania prostredníctvom Portálu.

 

V.

Vady Stravovania

 

1.       Ak Stravovanie nemá dohodnutú prípadne právnymi predpismi vyžadovanú akosť, dohodnuté množstvo alebo inú dohodnutú mieru alebo ak nezodpovedá príslušným technickým normám alebo právnymi predpisom, Stravovanie má vady.

2.       Ak Stravovanie má vady Zákazník môže požadovať predaj náhradného Stravovania alebo môže od Zmluvy o poskytnutí Stravovania odstúpiť; v prípade, ak Stravovanie nie je v dohodnutom množstve, Zákazník môže požadovať poskytnutie chýbajúcej časti Stravovania. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí Stravovania nie je možné, ak (i) poskytnuté Stravovanie podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo (ii) Stravovanie sa poskytuje v uzavretom ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po poskytnutí Stravovania porušený alebo (iii) ide o predaj Stravovania zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka alebo Stravovania určeného osobitne pre jedného Zákazníka.

3.       Odstúpením od Zmluvy o poskytnutí Stravovania sa táto zrušuje od začiatku a Zákazník a Partner sú povinní vrátiť si všetko, čo si navzájom plnili.

4.       Pri odstúpení od zmluvy znáša Zákazník náklady na vrátenie Stravovania Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Stravovania.

 

VI.

Záruka a reklamácie

 

1.     Vzhľadom na skutočnosť, že Stravovanie je určené na okamžitú spotrebu a podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, dátum spotreby poskytnutého Stravovania je 2 hodiny od odovzdania Stravovania Zákazníkovi, ak nie je na obale Stravovania určená dlhšia lehota .

2.     Poskytnutie záruky Predávajúcim predstavuje zodpovednosť Predávajúceho za vady, ktoré sa vyskytnú v príslušnej záručnej lehote.

3.     Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

a)         nesprávnym skladovaním Stravovania,

b)         nesprávnou manipuláciou so Stravovaním.

4.     V prípade, že sa na Stravovaní pri jeho poskytnutí Zákazníkovi alebo neskôr v záručnej dobe nachádzajú vady, Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu postupom podľa Reklamačného poriadku.

 

VII.

Sťažnosti a podnety

 

1.       Sťažnosti a podnety týkajúce sa Stravovania, najmä jeho kvality môže Zákazník uplatniť na adrese GGFS s.r.o., sídlo: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu info@dones.to. Sťažnosti a podnety môže tiež uplatniť priamo na adrese sídla/miesta podnikania Predávajúceho. Spoločnosť GGFS po prijatí sťažnosti alebo podnetu tieto bez zbytočného odkladu poskytne príslušnému Predávajúcemu.

2.       Riadiaci zamestnanec Predávajúceho každú sťažnosť a podnet preverí bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní. Ak ten, kto podal sťažnosť alebo podnet o to požiada, Predávajúci ho o výsledku preverenia jeho sťažnosti alebo podnetu bude v uvedenej lehote informovať.

3.       Spoločnosť GGFS poskytne súčinnosť tak Zákazníkovi ako aj Predávajúcemu na účel podania sťažnosti a/alebo podnetu, na jeho vybavenie a na informovanie o výsledku jeho vybavenia.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 

1.     Záväzkovo-právne vzťahy neupravené týmito Podmienkami predaja sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho.

2.     Tieto Podmienky predaja nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 05.03.2021.

 

POUČENIE O MOŽNOSTI VYUŽITIA ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

 

1.       Zákazník má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva alebo ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu týkajúcu sa Stravovania.

2.       Ak Predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá.

3.       Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Zákazník.

4.       Subjekty alternatívneho riešenia sporov, na ktoré sa môže Zákazník obrátiť sú zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, zoznam týchto subjektov spolu s informáciou o tom, pre riešenie ktorých druhov je ten-ktorý subjekt príslušný a informáciou o výške poplatku, ktorý je Zákazník povinný zložiť je dostupný tu: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

5.       Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Zákazník podať postupom podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (dostupný tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/391/) alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr. 

6.       Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať meno a priezvisko Zákazníka, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, presné označenie Predávajúceho, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa Zákazník domáha, dátum, kedy sa Zákazník obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z.

7.       Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Zákazník využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/205 Z.z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8.       Ak návrh neobsahuje požadované náležitosti alebo ak k nemu nie sú priložené doklady potrebné na jeho posúdenie, subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne informuje Zákazníka o tom, aké má návrh nedostatky, akým spôsobom majú byť odstránené a vyzve ho, aby neúplný alebo nezrozumiteľný návrh doplnil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Subjekt alternatívneho riešenia sporov zároveň Zákazníka poučí o následkoch nedoplnenia návrhu v určenej lehote.

9.       Ak Zákazník napriek výzve podľa predchádzajúceho odseku svoj návrh v určenej lehote nedoplní a pre tento nedostatok nemožno pokračovať v alternatívnom riešení sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh odmietne.

10.    Subjekt alternatívneho riešenia sporov odmietne návrh aj vtedy, ak (i) nie je príslušný riešiť spor (ii) vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté alternatívne riešenie sporu pred iným subjektom alternatívneho riešenia sporov, vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd, vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii alebo bolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e zákona č. 391/2015 Z.z. (iii) je návrh neopodstatnený, (iv) je návrh anonymný, (v) požiadal ministerstvo o vyčiarknutie zo zoznamu; neopodstatneným návrhom je najmä návrh, z ktorého je po dôkladnom posúdení návrhu a priložených dokladov zrejmé, že ním Zákazník nesleduje ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, alebo ide o opakovaný návrh v tej istej veci, ktorá už je alebo bola predmetom alternatívneho riešenia sporu, pričom tento návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti.

11.    Ak osobitný predpis neustanovuje inak alebo z pravidiel alternatívneho riešenia sporov nevyplýva niečo iné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak (i) sa Zákazník pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s Predávajúcim, (ii) vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur, (iii) sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a Zákazník bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné, (iv) je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia (v) Zákazník podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa 1. doručenia zamietavej odpovede Predávajúceho na žiadosť Zákazníka o nápravu alebo 2. márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy Zákazník odoslal Predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal.

12.    Odmietnutie návrhu spolu s uvedením dôvodu odmietnutia subjekt alternatívneho riešenia sporov bezodkladne oznámi Zákazníkovi; to neplatí, ak ide o anonymný návrh.

13.    Ak subjekt alternatívneho riešenia sporov návrh Zákazníka neodmietne, postupuje sa podľa § 14 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. (dostupný tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/391/).