Ochrana osobných údajov

1)  Užívateľ odoslaním  Objednávky cez portál Dones.to poskytuje spoločnosti GGFS údaje, ktoré spoločnosť GGFS spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje Užívateľa sú spracúvané spoločnosťou GGFS na účel uzavretia a plnenia dohody o Donáške Plnenia a plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody, alebo v súvislosti s ňou, na účel vedenia účtovnej a daňovej evidencie, na účel vybavovania reklamácií či iných žiadostí alebo sťažností Užívateľa.

2)  Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania dohody o Donáške Plnenia.