Príloha č.1 k Zmluve o spolupráci pri akceptovaní poukážok

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - P

spoločnosti GGFS s.r.o., so sídlom: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47 079 690, IČ DPH: SK2023770892, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88116/B (ďalej len „VOP-P“)

I. Základné pojmy

1) „GGFS“ sa rozumie spoločnosť GGFS s.r.o., so sídlom: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47 079 690, IČ DPH: SK2023770892, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88116/B.

2) „Partner“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zmluvnou stranou GGFS na základe Zmluvy a ktorá je oprávnená dodať alebo poskytnúť Plnenie Užívateľovi respektíve oprávnená obstarať či sprostredkovať Plnenie Užívateľovi.

3) „Zmluva“ sa rozumie Zmluva o spolupráci pri akceptovaní Poukážok, ktorej zmluvnými stranami sú GGFS a Partner. Predmetom Zmluvy je spolupráca a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s prijímaním Poukážok na úhradu Ceny Užívateľom Partnerovi a prijímanie E-passov.

4) „Poukážka“ sa rozumie poukážka vydaná v elektronickej a papierovej forme, pričom hodnota Poukážky je asociovaná ku Karte a Poukážku je možné použiť výlučne na úhradu Ceny. Poukážkou sa pre účely Zmluvy a týchto VOP-P rozumie:

a) elektronická poukážka alebo papierová poukážka „Callio“ vydaná GGFS alebo iná elektronická poukážka alebo papierová poukážka vydaná GGFS;

b) elektronická poukážka alebo papierová poukážka vydaná treťou osobou, pričom GGFS na základe osobitného vzťahu s treťou osobou zabezpečuje prevádzkovanie evidenčno-zúčtovacieho systému predmetných elektronických poukážok alebo papierových poukážok;

c) elektronický nárok na poskytnutie Stravovania, pričom GGFS na základe osobitného vzťahu s treťou osobou zabezpečuje prevádzkovanie evidenčno-zúčtovacieho systému predmetných elektronických nárokov na poskytnutie Stravovania;

d) elektronický nárok na poskytnutie Plnenia, pričom GGFS na základe osobitného vzťahu s treťou osobou zabezpečuje prevádzkovanie evidenčno-zúčtovacieho systému predmetných elektronických nárokov na poskytnutie Plnenia.

5) „Karta“ sa rozumie neprenosná, najmä elektronická karta určená GGFS alebo iný identifikačný nosič resp. platobný prostriedok určený GGFS slúžiaci na identifikáciu Užívateľa pre potreby GGFS. Kartu možno používať na úhradu ceny alebo jej časti za dodané respektíve poskytnuté Plnenie Partnerom v súlade s týmito VOP-P, a to prostredníctvom POS terminálu, Platobnej brány alebo iného obdobného zariadenia určeného GGFS a vybaveného softwarovou aplikáciou dodanou GGFS, respektíve ním určenou osobou. Karta je priradená k účtu Užívateľa, na ktorom sú asociované hodnoty zodpovedajúce hodnote elektronickej Poukážky respektíve E-passy Užívateľa.

6) „Užívateľ“ sa rozumie osoba, ktorá je oprávneným držiteľom papierovej Poukážky a/alebo Karty, pričom Užívateľ uhradí Partnerovi Cenu papierovou Poukážkou a/alebo elektronickou Poukážkou prostredníctvom Karty.

7) „POS terminál“ sa rozumie elektronické zariadenie, ktoré umožňuje realizovať úhradu ceny za dodaný tovar alebo poskytnutú službu bezhotovostne, respektíve využívať ďalšie služby poskytované ku Kartám.

8) „Internetová platobná brána“ ďalej aj ako „Platobná brána“ sa rozumie softvérové technické riešenie umožňujúce v prostredí internetovej siete realizovať úhradu ceny za dodané alebo poskytnuté Plnenie bezhotovostne, respektíve využívať ďalšie služby poskytované ku Karte.

9) „TID“ sa rozumie číselný identifikačný kód pridelený jednotlivému POS terminálu alebo Platobnej bráne slúžiaci na identifikáciu POS terminálu alebo Platobnej brány použitého na úhradu Ceny.

10) „E-pass“ sa rozumie oprávnenie na poskytnutie respektíve dodanie Plnenia, ktorého cena bola uhradená vopred (ďalej aj len „predplatené Plnenie“), pričom druh, rozsah, hodnota a prípadne aj čas poskytnutia respektíve dodania Plnenia je zaznamenaná v zabezpečenom prostredí Token GW. Oprávnenie na poskytnutie respektíve dodanie predplateného Plnenia Užívateľ uplatní a preukazuje Partnerovi prostredníctvom Karty. E-pass je možné použiť výlučne na preukázanie oprávnenia na dodanie respektíve poskytnutie Plnenia, ktorého cena bola vopred uhradená.

11) „MID“ - sa rozumie číselný identifikačný kód pridelený Partnerovi, respektíve jednotlivej prevádzkarni, či určeným prevádzkarniam Partnera (pokiaľ je Partnerovi pridelený MID osobitne pre každú prevádzkareň alebo osobitne pre určené prevádzkarne) slúžiaci na identifikáciu Partnera respektíve jeho prevádzkarne.

12) „Registrácia Partnera“ sa rozumie registrácia Partnera, POS terminálov a Platobnej brány v jeho Prevádzkach v Transakčnom centre pre účely autorizácie žiadosti o úhradu Ceny elektronickou Poukážkou prostredníctvom Karty respektíve na preukázanie nároku na poskytnutie respektíve dodanie predplateného Plnenia E-passom prostredníctvom Karty.

13) „Prevádzka“ je každá prevádzkareň alebo internetový obchod či iný obdobný systém Partnera.

14) „Zoznam Prevádzok“ rozumie sa ním zoznam Prevádzok, ktoré prijímajú elektronické Poukážky prostredníctvom Karty na úhradu Ceny, respektíve v ktorých Partner obstaral či sprostredkoval poskytnutie Plnenia Užívateľovi, respektíve ktoré poskytujú predplatené Plnenie na základe predloženia E-passu, ktorý zverejňuje GGFS na svojich internetových stránkach, alebo na internetových stránkach Partnera a vrátane informácie, aký druh papierovej Poukážky a/alebo elektronickej Poukážky je v Prevádzke prijímaný na úhradu Ceny respektíve či je v Prevádzke poskytované či dodané predplatené Plnenie na základe uplatnenia E-passu.

15) „Preplácaná suma“ rozumie sa ňou suma, ktorá bude Partnerovi uhradená GGFS za prijatie papierovej Poukážky a/alebo elektronickej Poukážky Partnerom na úhradu Ceny respektíve ktorá bude Partnerovi uhradená GGFS za poskytnutie respektíve dodanie predplateného Plnenia na základe uplatneného E-passu.

16) „Plnenie“ rozumie sa dodanie tovaru, poskytnutie služby, najmä poskytnutie Stravovania, služby dones.to alebo poskytnutie Rekreačných služieb Partnerom Užívateľovi v Prevádzke alebo prostredníctvom Prevádzky Partnera, respektíve dodanie tovaru, poskytnutie služby, poskytnutie Stravovania alebo poskytnutie Rekreačných služieb Užívateľovi sprostredkované alebo obstarané Partnerom.

17) „Transakčné centrum“ rozumie sa ňou aplikácia slúžiaca na autorizáciu žiadosti o úhradu Ceny za poskytnuté respektíve dodané Plnenie elektronickou Poukážkou prostredníctvom Karty a spracovanie vykonanej úhrady Ceny a taktiež na autorizáciu poskytnutia respektíve dodania predplateného Plnenia na základe uplatnenia E-passu prostredníctvom Karty.

18) „Obchodný zákonník“ rozumie sa zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

19) ,,Zákoník práce“ rozumie sa zák.č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

20) Cena“ rozumie sa cena Plnenia, jej časť alebo cena služby dones.to, ktorú uhrádza Užívateľ Partnerovi Poukážkou prostredníctvom Karty respektíve cena predplateného Plnenia.

21) „Odmena“ rozumie sa odmena GGFS za každé jednotlivé sprostredkovanie poskytnutia respektíve dodania Plnenia v Prevádzke alebo prostredníctvom Prevádzky Partnera v zmysle Zmluvy, v prípade ktorého bola Cena uhradená Poukážkou respektíve odmena GGFS za každé jednotlivé sprostredkovanie dodania respektíve poskytnutia predplateného Plnenia v Prevádzke alebo prostredníctvom Prevádzky Partnera v zmysle Zmluvy na základe uplatnenia E-passu prostredníctvom Karty.

22) „Stravovanie“ rozumie sa stravovanie zamestnancov v súlade s príslušnými pracovnoprávnymi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi predpismi, ktoré je povinný zabezpečovať zamestnávateľ. Stravovaním sa rozumie poskytovanie najmä teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja, respektíve iného stravovania v rozsahu, forme a spôsobe nevyhnutnom pre splnenie Zákonníkom práce, respektíve inými pracovnoprávnymi predpismi určenej povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie jeho zamestnancov.

23) „Príspevok na rekreáciu“ sa rozumie príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca v súlade s príslušnými pracovnoprávnymi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorý je povinný zamestnávateľ poskytovať respektíve ktorý môže zamestnávateľ poskytovať.

24) „Rekreačný poukaz“ sa rozumie rekreačný poukaz vydaný výlučne v elektronickej forme, prostredníctvom ktorej je zabezpečené poskytnutie Príspevku na rekreáciu zamestnanca, pričom hodnota Rekreačného poukazu je asociovaná ku Karte.

25) „Rekreačné služby“ sa rozumie služby cestovného ruchu, ubytovacie služby, stravovacie služby a iné súvisiace služby, organizované aktivity a zotavovacie pobyty pre dieťa zamestnanca, ktorých cenu je možné uhradiť v zmysle príslušných pracovnoprávnych a iných všeobecne záväzných právnych predpisov uhradiť Rekreačným poukazom.

26) „dones.to“ sa rozumie donášková služba na účely poskytnutia Stravovania určená GGFS.

II. Prijímanie Poukážok a uplatnenie E-passov

1) Partner je odo dňa účinnosti Zmluvy povinný v každej svojej Prevádzke prijať od Užívateľa papierovú Poukážku a/alebo Poukážku prostredníctvom Karty výlučne na úhradu Ceny a poskytnúť respektíve dodať Užívateľovi predplatené Plnenie na základe prijatia papierovej Poukážky a/alebo uplatnenia E-passu prostredníctvom Karty.

2) V prípade úhrady Ceny Užívateľom elektronickou Poukážkou prostredníctvom Karty cez Internetovú platobnú bránu, Partner aktivuje softvérový modul Platobná brána dodaný GGFS alebo so súhlasom GGFS treťou stranou a Užívateľ zadá údaje Karty alebo elektronickej Poukážky do Platobnej brány, ktorá nadviaže komunikáciu s Transakčným centrom a požiada o autorizáciu úhrady ceny Plnenia alebo jej časti elektronickou Poukážkou prostredníctvom Karty. V prípade autorizácie úhrady ceny Plnenia alebo jej časti elektronickou Poukážkou cez Platobnú bránu, Partnerovi bude odoslaná informácia o uvedenej skutočnosti a Partner potvrdí Užívateľovi úhradu Ceny v podobe potvrdenia zaslaného elektronickou poštou na e-mailovú adresu Užívateľa a/alebo prostredníctvom E-passu, ktorý bude asociovaný ku Karte Užívateľa. V prípade neúspešného spojenia s Transakčným centrom prostredníctvom Platobnej brány Partner nie je oprávnený potvrdiť Užívateľovi úhradu Ceny, v opačnom prípade GGFS nie je povinné zabezpečiť splnenie jeho povinnosti uhradiť Partnerovi Preplácanú sumu

v zmysle článku III. týchto VOP-P a Partner znáša vzniknutú škodu v celom rozsahu sám.

3) V prípade úhrady Ceny Užívateľom elektronickou Poukážkou prostredníctvom Karty cez POS terminál, Partner po predložení Karty Užívateľom Kartu vloží do čítacieho zariadenia POS terminálu alebo v prípade realizovania tzv. “bezkontaktnej” platby priloží Kartu na určené miesto zariadenia POS terminálu. Na základe uvedeného vloženia, resp. priloženia Karty do/k POS terminálu nadviaže Partner komunikáciu s Transakčným centrom a požiada o autorizáciu úhrady Ceny elektronickou Poukážkou. V prípade neúspešného spojenia s Transakčným centrom prostredníctvom POS terminálu Partner nie je oprávnený prijať od Užívateľa elektronickú Poukážku na úhradu Ceny, v opačnom prípade GGFS nie je povinný zabezpečiť splnenie jeho povinnosti uhradiť Partnerovi Preplácanú sumu v zmysle článku III. týchto VOP-P a Partner znáša vzniknutú škodu v celom rozsahu sám.

4) V prípade uplatnenia nároku na poskytnutie respektíve dodanie predplateného Plnenia uplatnením E-passu prostredníctvom Karty, Partner po predložení Karty Užívateľom Kartu vloží do čítacieho zariadenia POS terminálu alebo v prípade realizovania tzv. “bezkontaktnej” platby priloží Kartu na určené miesto zariadenia POS terminálu. Na základe uvedeného vloženia, resp. priloženia Karty do/k POS terminálu nadviaže Partner komunikáciu s Transakčným centrom a požiada o autorizáciu poskytnutia respektíve dodania predplateného Plnenia. V prípade neúspešného spojenia s Transakčným centrom prostredníctvom POS terminálu Partner nie je oprávnený poskytnúť respektíve dodať predplatené Plnenie Užívateľovi, v opačnom prípade GGFS nie je povinný zabezpečiť splnenie jeho povinnosti uhradiť Partnerovi Preplácanú sumu v zmysle článku III. týchto VOP-P a Partner znáša vzniknutú škodu v celom rozsahu sám.

5) Partner je oprávnený požiadať Užívateľa o predloženie dokladu totožnosti pri použití elektronickej Poukážky na úhradu Ceny, respektíve pri predložení E-passu na poskytnutie či dodanie predplateného Plnenia a Užívateľ je povinný Partnerovi doklad totožnosti predložiť. Partner je oprávnený požiadať Užívateľa o podpísanie potvrdenia o úhrade Ceny elektronickou Poukážkou respektíve o poskytnutí či dodaní predplateného Plnenia a Užívateľ je povinný uvedené potvrdenie podpísať. V prípade ak Cena bola uhradená elektronickou Poukážkou Partnerovi vopred, Partner respektíve osoba poskytujúca Plnenie je oprávnená požiadať Užívateľa, respektíve osobu, ktorej má byť Plnenie poskytnuté, o predloženie dokladu totožnosti za účelom overenia zhodnosti osoby uhrádzajúcej Cenu elektronickou Poukážkou a osoby, ktorej má byť Plnenie poskytnuté a Užívateľ respektíve osoba, ktorej má byť Plnenie poskytnuté je povinný Partnerovi respektíve osobe poskytujúcej Plnenie doklad totožnosti predložiť.

6) Užívateľ nebude môcť uhradiť cenu Plnenia alebo jej časť elektronickou Poukážkou a Partner je povinný odmietnuť prijatie elektronickej Poukážky prostredníctvom Karty na úhradu ceny Plnenia alebo jej časti v prípade, pokiaľ predložená Karta je poškodená alebo zničená, respektíve pokiaľ predložená Karta nie je platná alebo bola zjavne pozmeňovaná alebo falšovaná alebo s ňou bolo zjavne iným spôsobom neoprávnene nakladané, respektíve pokiaľ Užívateľ po predložení Karty odmietne predložiť na výzvu Partnera doklad totožnosti (ak Karta obsahuje identifikačné údaje Užívateľa), respektíve pokiaľ predložená Karta bola vydaná pre inú osobu ako Užívateľa (ak Karta obsahuje identifikačné údaje Užívateľa), respektíve pokiaľ Užívateľ chce uhradiť elektronickou Poukážkou cenu Plnenia alebo jej časť poskytnutého inej osobe ako Užívateľovi (okrem prípadu, v ktorom je v zmysle príslušnej všeobecne záväznej právnej úpravy možné elektronickú Poukážku použiť aj na úhradu ceny Plnenia poskytnutého inej avšak v zmysle príslušnej všeobecne záväznej právnej úpravy určenej osobe odlišnej od Užívateľa), respektíve pokiaľ Užívateľ odmietne na výzvu Partnera podpísať potvrdenie o úhrade Ceny elektronickou Poukážkou alebo poskytnutí či dodaní predplateného Plnenia. V prípade, ak cena Plnenia alebo jej časť bola uhradená elektronickou Poukážkou Partnerovi vopred, Partner, respektíve osoba poskytujúca Plnenie odmietne Plnenie poskytnúť, pokiaľ Užívateľ respektíve osoba, ktorej má byť Plnenie poskytnuté, odmietne predložiť na výzvu doklad totožnosti, respektíve pokiaľ nebude preukázaná zhoda medzi Užívateľom uhrádzajúcim Cenu elektronickou Poukážkou a Užívateľom, ktorému má byť Plnenie poskytnuté respektíve pokiaľ nebude preukázaná zhoda osoby, ktorej má byť Plnenie poskytnuté na základe objednávky Užívateľa (ak objednávka na poskytnutie Plnenia obsahovala identifikačné údaje osoby, ktorej bude Plnenie poskytnuté a v zmysle príslušnej všeobecne záväznej právnej úpravy je možné elektronickú Poukážku použiť aj na úhradu ceny Plnenia alebo jej časti poskytnutého inej, avšak v zmysle príslušnej všeobecne záväznej právnej úpravy určenej osobe odlišnej od Užívateľa) a osoby, ktorej má byť Plnenie poskytnuté.

7) Partner odmietne prijatie papierovej Poukážky v prípade, pokiaľ je predložená papierová Poukážka viditeľne sfalšovaná, pričom ide najmä, nie však výlučne o prípady, kedy papierová Poukážka:

a) neobsahuje ochranné prvky používané GGFS;

b) je vytlačená na odlišnom papieri oproti tomu, ktorý GGFS používa pri tlači papierových Poukážok;

c) je predierovaná a/alebo roztrhnutá, resp. iným spôsobom poškodená;

d) obsahuje vyznačenú pečiatku tretej osoby;

e) má poškodený a/alebo nečitateľný číselný a/alebo čiarový kód.

8) Partner odmietne prijatie elektronickej Poukážky prostredníctvom Karty na úhradu Ceny v prípade, pokiaľ predložená Karta nie je platná, alebo bola zjavne pozmeňovaná, alebo falšovaná alebo s ňou bolo zjavne iným spôsobom neoprávnene nakladané, alebo pokiaľ Užívateľ po predložení Karty odmietne predložiť na výzvu Partnera doklad totožnosti alebo pokiaľ predložená Karta bola vydaná pre inú osobu ako Užívateľa. Partner je oprávnený požiadať Užívateľa o podpísanie potvrdenia o úhrade Ceny elektronickou Poukážkou a Užívateľ je povinný uvedené potvrdenie podpísať.

9) Partner odmietne poskytnúť respektíve dodať Užívateľovi predplatené Plnenie na základe uplatneného E-passu, pokiaľ predložená Karta nie je platná, alebo bola zjavne pozmeňovaná, alebo falšovaná alebo s ňou bolo zjavne iným spôsobom neoprávnene nakladané, alebo pokiaľ Užívateľ po predložení Karty odmietne predložiť na výzvu Partnera doklad totožnosti alebo pokiaľ predložená Karta bola vydaná pre inú osobu ako Užívateľa. Partner je oprávnený požiadať Užívateľa o podpísanie potvrdenia o poskytnutí respektíve dodaní predplateného Plnenia na základe uplatneného E-passu a Užívateľ je povinný uvedené potvrdenie podpísať.

10) Partner je povinný zabezpečiť, aby počas účinnosti Zmluvy v každej jeho Prevádzke bol nepretržite prevádzkyschopný minimálne jeden POS terminál. V prípade ak Partner poskytuje Plnenia aj prostredníctvom internetového obchodu alebo obdobného systému, Partner je povinný zabezpečiť, aby počas účinnosti Zmluvy bolo nepretržite prevádzkyschopné prepojenie internetového obchodu alebo obdobného systému Partnera na Platobnú bránu. GGFS sa zaväzuje poskytnúť Partnerovi v primeranom a potrebnom rozsahu súčinnosť na zabezpečenie prepojenia Platobnej brány s internetovým obchodom či iným systémom Partnera. V prípade, že Partner nebude schopný plniť ktorýkoľvek zo záväzkov v zmysle tohto bodu z objektívnych skutočností, Partner je povinný bezodkladne vykonať všetky úkony potrebné k odstráneniu respektíve prekonaniu takýchto objektívnych skutočností a k opätovnému plneniu uvedeného záväzku.

11) V prípade prijatia papierovej poukážky a/alebo elektronickej Poukážky na úhradu Ceny je Partner povinný hodnotu zodpovedajúcu hodnote Poukážky započítať na cenu dodaného respektíve poskytnutého Plnenia podľa podmienok uvedených v Zmluve alebo v týchto VOP-P.

12) Partner sa zaväzuje, že za úhradu Ceny papierovou a/alebo elektronickou Poukážkou prostredníctvom Karty, neposkytne Užívateľovi peňažné plnenie. Partner nie je oprávnený poskytovať Užívateľovi žiadne peňažné plnenie za akékoľvek použitie elektronickej Poukážky alebo E-passu v Prevádzke.

13) Partner sa zaväzuje z dôvodu úhrady Ceny papierovou Poukážkou a/alebo elektronickou Poukážkou prostredníctvom Karty respektíve z dôvodu uplatnenia nároku na poskytnutie respektíve dodanie predplateného Plnenia uplatnením E-passu prostredníctvom Karty akýmkoľvek spôsobom neznevýhodňovať Užívateľa v porovnaní s iným zákazníkom Partnera. Partner sa najmä zaväzuje: a) neúčtovať Užívateľovi žiadny poplatok, respektíve nepožadovať od Užívateľa zaplatenie akejkoľvek platby v súvislosti s úhradou Ceny papierovou Poukážkou a/alebo elektronickou Poukážkou respektíve v súvislosti s uplatnením E-passu,

b) neúčtovať Užívateľovi zvýšenie ceny, respektíve zvýšenú cenu v prípade úhrady Ceny papierovou Poukážkou a/alebo elektronickou Poukážkou respektíve v súvislosti s uplatnením E-passu,

c) bez obmedzenia prijímať papierovú Poukážku a/alebo elektronickú Poukážku na úhradu Ceny až do výšky 100% ceny Plnenia.

14) Partner je povinný umožniť GGFS respektíve ním určenej osobe registráciu každého POS terminálu prevádzkovaného v Prevádzke alebo Platobnej brány využívanej Partnerom a to vykonaním potrebných úkonov. Partner je povinný v prípade akejkoľvek poruchy POS terminálu alebo Platobnej brány bezodkladne informovať o uvedenej skutočnosti subjekt oprávnený na servisnú činnosť POS terminálu respektíve Platobnej brány.

15) V prípade sťažnosti Užívateľa na viacnásobné uhradenie tej istej ceny Plnenia papierovou Poukážkou a/alebo elektronickou Poukážkou Partnerovi, je Partner povinný preukázať GGFS na požiadanie dodanie respektíve poskytnutie Plnenia ku každej z Cien namietaných Užívateľom, v opačnom prípade je Partner povinný sumu zodpovedajúcu neoprávnene účtovanej Cene uhradiť GGFS.

16) Partner je zodpovedný za kvalitu dodaného respektíve poskytnutého Plnenia. GGFS neručí a nie je zodpovedný za kvalitu dodaného respektíve poskytnutého Plnenia, ani za činnosti spojené s dodaním respektíve poskytnutím Plnenia Partnerom Užívateľovi.

17) V prípade akejkoľvek zmeny v údajoch Partnera potrebných pre plnenie Zmluvy a skutočností, ktoré majú vplyv na plnenie Zmluvy, je Partner povinný bezodkladne oznámiť GGFS tieto zmeny. Partner je povinný oznámiť GGFS predovšetkým zmeny údajov uvedených v Zmluve a v jej prílohách, zmenu adresy jednotlivých Prevádzok, zmenu názvu jednotlivých Prevádzok, zmenu počtu jednotlivých Prevádzok, zrušenie, dočasné uzatvorenie, otvorenie Prevádzky, alebo ukončenie svojej činnosti, zmenu počtu POS terminálov v Prevádzkach, nahradenie prevádzkovaného POS terminálu novým POS terminálom, zmenu Platobnej brány alebo systémov internetového obchodu Partnera. Uvedené skutočnosti je Partner povinný oznámiť bezodkladne po tom ako sa o nich dozvie, najneskôr však do troch (3) dní po vzniku uvedenej skutočnosti.

18) V prípade zmeny bankového spojenia Partnera je uvedenú skutočnosť Partner povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť GGFS, pričom oznámenie musí byť doručené do sídla GGFS v písomnej forme, datované a podpísané štatutárnym orgánom Partnera. Oznámenie zmeny bankového spojenia sa nevzťahuje na úhrady GGFS Partnerovi podľa článku III. týchto VOP-P vykonané v lehote do 3 dní odo dňa doručenia oznámenia zmeny bankového spojenia Partnera GGFS.

19) Partner je povinný po uzatvorení Zmluvy umožniť GGFS, prípadne povereným pracovníkom GGFS nainštalovať do POS terminálu umiestneného v každej svojej jednotlivej Prevádzke príslušný softvér, ktorý slúži na realizáciu prijímania elektronických Poukážok prostredníctvom Karty na úhradu Ceny a uplatnenia E-passov prostredníctvom Karty na poskytnutie respektíve dodanie predplateného Plnenia. Inštaláciou uvedeného softvéru bude uskutočnená Registrácia Partnera.

20) Ustanovenie predchádzajúceho bodu tohto článku sa uplatní obdobne aj v prípade spustenia prevádzky nového POS terminálu v Prevádzke Partnera.

21) Partner udeľuje GGFS súhlas na uvedenie identifikačných údajov, adries, loga, ochrannej známky, alebo iného označenia Partnera a jeho Prevádzok a iných dodatočných údajov Prevádzok Partnera v Zozname Prevádzok.

22) Pokiaľ sa spoločnosť GGFS s Užívateľom alebo zamestnávateľom nedohodne inak, Cena, resp. nespotrebovaná časť Ceny za Plnenie bude vrátená Užívateľovi najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom Užívateľ oznámil spoločnosti GGFS dôvody pre vrátenie Ceny, resp. nespotrebovanej časti Ceny za Plnenie.

III. Platobné, zúčtovacie vzťahy a Odmena

1) Partner sa zaväzuje zaplatiť GGFS odmenu za každú jednotlivú úhradu Ceny papierovou Poukážkou a/alebo elektronickou Poukážkou Užívateľom prostredníctvom Karty respektíve za každé jedno dodanie respektíve poskytnutie predplateného Plnenia Užívateľovi na základe uplatnenia E-passu prostredníctvom Karty v Prevádzke Partnera v zmysle týchto VOP-P, a to nasledovne:

a) v prípade úhrady Ceny Užívateľom prostredníctvom papierovej Poukážky a v prípade riadneho procesu úhrady Ceny Partnerom podľa článku II. týchto VOP-P, je GGFS povinná vyúčtovať Preplácanú sumu vždy k 15. dňu a k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Úhrady Preplácaných súm vyúčtovaných podľa predchádzajúcej vety je GGFS povinná vykonať vždy v nasledujúci pracovný deň po ich vyúčtovaní. Zmluvné strany sú oprávnené dohodnúť si spoločný postup pri vyúčtovaní a úhrade Preplácaných súm aj iným spôsobom, avšak k úhrade Preplácanej sumy nemôže dôjsť skôr, než dôjde k spracovaniu papierovej Poukážky zo strany GGFS;

b) v prípade úhrady Ceny Užívateľom prostredníctvom elektronickej Poukážky a v prípade riadneho procesu úhrady Ceny Partnerom podľa článku II. týchto VOP-P, je GGFS povinná vyúčtovať Preplácanú sumu vždy k 15. dňu a k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Úhrady Preplácaných súm vyúčtovaných podľa predchádzajúcej vety je GGFS povinná vykonať vždy v nasledujúci pracovný deň po ich vyúčtovaní. Zmluvné strany sú oprávnené dohodnúť si spoločný postup pri vyúčtovaní a úhrade Preplácaných súm aj iným spôsobom;

c) v prípade poskytnutia predplateného Plnenia Užívateľovi na základe uplatnenia E-passu prostredníctvom Karty a v prípade riadneho procesu uplatnenia E-passu na poskytnutie respektíve dodanie predplateného Plnenia Partnerom podľa článku II. týchto VOP-P, je GGFS povinná vyúčtovať Preplácanú sumu vždy k 15. dňu a k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Úhrady Preplácaných súm vyúčtovaných podľa predchádzajúcej vety je GGFS povinná vykonať vždy v nasledujúci pracovný deň po ich vyúčtovaní. Zmluvné strany sú oprávnené dohodnúť si spoločný postup pri vyúčtovaní a úhrade Preplácaných súm aj iným spôsobom; pričom Preplácaná suma bude vyčíslená v prípade úhrady Ceny papierovou a/alebo elektronickou Poukážkou tak, že od sumy Ceny bude odpočítaná suma Odmeny vrátane DPH, suma prípadnej zmluvnej pokuty a suma prípadnej náhrady škody, čím dôjde k započítaniu pohľadávky GGFS voči Partnerovi na úhradu Odmeny, prípadnej zmluvnej pokuty a prípadnej náhrady škody a pohľadávky Partnera voči GGFS na úhradu Ceny, pričom GGFS nie je povinná vykonanie uvedeného započítania osobitne oznamovať Partnerovi. Preplácaná suma bude vyúčtovaná v prípade poskytnutia respektíve dodania predplateného Plnenia na základe uplatnenie E-passu tak, že od sumy ceny predplateného Plnenia bude odpočítaná suma Odmeny vrátane DPH, suma prípadnej zmluvnej pokuty a suma prípadnej náhrady škody, čím dôjde k započítaniu pohľadávky GGFS voči Partnerovi na úhradu Odmeny, prípadnej zmluvnej pokuty a prípadnej náhrady škody a pohľadávky Partnera voči GGFS na úhradu ceny predplateného Plnenia, pričom GGFS nie je povinná vykonanie uvedeného započítania osobitne oznamovať Partnerovi.

2) Úhrada Preplácanej sumy zo strany GGFS Partnerovi podľa bodu 1. tohto článku týchto VOP-P bude realizovaná bezhotovostným prevodom na bankový účet Partnera uvedený v Zmluve, pričom GGFS splní povinnosť uhradiť Partnerovi Preplácanú sumu v deň, v ktorý je Preplácaná suma odpísaná z bankového účtu GGFS. Partner je oprávnený požiadať GGFS aby namiesto uhradenia Preplácanej sumy na účet Partnera uskutočnila asociovanie hodnoty zodpovedajúcej Preplácanej sume ku karte určenej Partnerom a to vo forme elektronickej Poukážky alebo E-passu určenej Partnerom, pričom asociáciou hodnôt sa považuje povinnosť GGFS v zmysle prvej vety tohto bodu za splnenú.

3) Odmena je dohodnutá v závislosti od druhu Poukážky a spôsobu jej použitia na úhradu Ceny respektíve pre použitie E-passu na uplatnenie nároku na poskytnutie respektíve dodanie predplateného Plnenia v nasledovnej výške:

a) 5,00% z Ceny v prípade úhrady Ceny papierovou Poukážkou,

b) 5,00% z Ceny v prípade úhrady Ceny elektronickou Poukážkou prostredníctvom Karty cez POS terminál, ak nie je ďalej uvedené inak,

c) 5,00% z Ceny v prípade úhrady Ceny Rekreačným poukazom prostredníctvom Karty cez POS terminál,

d) 10,00% z Ceny v prípade úhrady Ceny elektronickou Poukážkou prostredníctvom Karty cez Platobnú bránu,

e) 10,00% z ceny predplateného Plnenia v prípade uplatnenia nároku na dodanie alebo poskytnutie predplateného Plnenia uplatnením E-passu prostredníctvom Karty,

f) 10% z Ceny v prípade úhrady Ceny služby dones.to prostredníctvom platobnej brány alebo POS terminálu, pokiaľ doručenie Plnenia resp. dopravu zabezpečuje Partner,

g) 20% z Ceny v prípade úhrady Ceny služby dones.to prostredníctvom platobnej brány alebo POS terminálu, pokiaľ doručenie Plnenia resp. dopravu zabezpečuje GGFS.

K sume Odmeny vyčíslenej v zmysle tohto bodu bude uplatnená DPH v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Partnerovi vzniká povinnosť na úhradu tejto Odmeny spolu s príslušnou sumou DPH. Pre vylúčenie pochybností v prípade zmeny sadzby DPH je Partner povinný uhrádzať DPH v zmysle aktuálnej sadzby DPH.

4) Odmena sa stane splatnou v okamihu prijatia papierovej Poukážky a/alebo elektronickej Poukážky Partnerom na úhradu Ceny alebo E-passu Partnerom na poskytnutie či dodanie predplateného Plnenia.

5) GGFS vyhotoví súhrnnú faktúru obsahujúcu vyúčtovanie všetkých Odmien, na ktoré vznikol GGFS nárok v danom kalendárnom mesiaci, najneskôr v 10. deň v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa Odmena vyúčtováva. Súhrnná faktúra bude GGFS vyhotovovaná v elektronickej forme a zasielaná v elektronickej forme elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú Partnerom v Zmluve. GGFS zašle elektronickú faktúru podľa tohto bodu na e-mailovú adresu Partnera do troch dní od jej vyhotovenia. Faktúra bude obsahovať všetky Odmeny, na ktoré GGFS vznikol nárok za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom GGFS vyhotoví elektronickú faktúru.

IV. Prenechanie POS terminálu do užívania

1) GGFS je oprávnená prenechať Partnerovi do užívania počas účinnosti Zmluvy na základe požiadavky Partnera POS terminál za účelom jeho používania na prijímanie elektronickej Poukážky alebo E-passu prostredníctvom Karty od Užívateľa.

2) GGFS je oprávnená vyhovieť žiadosti Partnera o užívanie POS terminálu aj prostredníctvom tretej osoby, teda zabezpečením prenechania POS terminálu do užívania Partnerovi treťou osobou určenou GGFS.

3) GGFS je oprávnená kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu, požiadať Partnera o vrátenie POS terminálu prenechaného Partnerovi do užívania GGFS alebo treťou osobou určenou GGFS a Partner je povinný POS terminál vrátiť bezodkladne, pričom Partner nie je oprávnený z uvedeného dôvodu ukončiť účinnosť Zmluvy.

4) Odplata GGFS za prenechanie POS terminálu do užívania Partnerovi respektíve za zabezpečenie prenechania POS terminálu do užívania Partnerovi treťou osobou je predmetom osobitnej dohody zmluvných strán respektíve Partnera a tretej osoby.

5) Partner sa zaväzuje o POS terminál prenechaný mu do užívania riadne starať, chrániť ho pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zničením a používať ho v súlade s návodom na používanie. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzku Partnera, teda ak dôjde k strate, odcudzeniu, poškodeniu alebo zničeniu POS terminálu prenechanému Partnerovi na užívanie v zmysle tohto článku týchto VOP-P, GGFS je oprávnený žiadať od Partnera zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR za každé jedno porušenie uvedeného záväzku Partnera, pričom právo GGFS na náhradu škody a to aj v sume prevyšujúcej sumu zmluvnej pokuty tým nie je dotknuté. Pre účely tohto ustanovenia sa jedným porušením predmetného záväzku Partnerom rozumie porušenie predmetného záväzku Partnerom vo vzťahu k jednému POS terminálu, teda ak Partner súčasne poruší predmetný záväzok súčasne vo vzťahu k dvom respektíve viacerým POS terminálom, pre účely tohto bodu ide o dve respektíve viaceré porušenia predmetného záväzku.

V. Druhy Kariet a Poukážok

1) GGFS je oprávnená určiť pre každý jednotlivý druh Poukážky, cena akého druhu Plnenia alebo akých druhov Plnení môže byť uhradená daným druhom Poukážky respektíve cena akého druhu Plnenia alebo akých Plnení nemôže byť uhradená daným druhom Poukážky.

2) Partner sa zaväzuje prijímať Poukážku na úhradu Ceny výlučne takého druhu Plnenia, ktorého cena môže byť v zmysle tohto článku uhradená daným druhom Poukážky.

3) Pre Kartu respektíve Poukážku pomenovanú ako “Národná turistická karta – National tourist card” platia nasledovné obmedzenia použitia v zmysle tohto článku: a) Poukážku je možné použiť prostredníctvom Karty na úhradu Ceny, najmä ak Plnenie bolo dodané respektíve poskytnuté v oblasti cestovného ruchu

b) Kartu je možné použiť na uplatnenie nároku na poskytnutie respektíve dodanie predplateného Plnenia uplatnením E-passu najmä v oblasti cestovného ruchu,

c) ak bude Poukážka byť vydaná formou Rekreačného poukazu, pre Poukážku platia obmedzenia uvedené v bode 4) tohto článku.

4) Pre Kartu respektíve Poukážku pomenovanú ako „Rekreačný poukaz“ platia nasledovné obmedzenia použitia v zmysle tohto článku: a) Rekreačný poukaz slúži výlučne na splnenie povinnosti zamestnávateľa poskytnúť Príspevok na rekreáciu,

b) Rekreačný poukaz je možné použiť prostredníctvom Karty výlučne na úhradu Ceny Rekreačných služieb, ktorých cenu je v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov možne uhradiť Rekreačným poukazom,

c) Kartu je možné použiť na uplatnenie nároku na poskytnutie respektíve dodanie predplateného Plnenia uplatnením E-passu, ak cenu predplateného Plnenia je v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov možne uhradiť Rekreačným poukazom.

5) Pre Kartu a Poukážku s označením „SK PASS“ GGFS nestanovuje obmedzenie ich použitia na úhradu ceny Plnenia.

6) Pre papierovú Poukážku a/alebo elektronickú Poukážku pomenovanú ako “Callio Plus” GGFS nestanovuje obmedzenie ich použitia na úhradu ceny Plnenia.

7) Pre papierovú Poukážku a/alebo elektronickú Poukážku pomenovanú ako “Callio Gastro” a pre Poukážku predstavujúcu elektronický nárok na poskytnutie Stravovania platia nasledovné obmedzenia použitia v zmysle tohto článku: a) Poukážka je vydaná výlučne na splnenie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať Stravovanie v súlade s pracovnoprávnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky,

b) Poukážku nie je možné použiť prostredníctvom Karty na úhradu Ceny nasledovných Plnení – alkoholické nápoje, tovar obsahujúci alkohol, cigarety, tabak, tabakové výrobky, drogistický tovar,

c) Kartu je možné použiť na uplatnenie nároku na poskytnutie Stravovania uplatnením E-passu.

8) GGFS má právo rozhodnúť, že Zmluva sa vzťahuje aj na Kartu, respektíve papierovú Poukážku a/alebo elektronickú Poukážku neuvedenú v tomto článku a to aj v prípade, ak ide o Kartu respektíve papierovú Poukážku a/alebo elektronickú Poukážku vydanú treťou osobou, pričom podmienky Zmluvy sa v celom rozsahu vzťahujú aj na takúto Kartu respektíve papierovú Poukážku a/alebo elektronickú Poukážku (napríklad v prípade umožnenia využívania siete Partnerov tretej osobe).

VI. Záverečné ustanovenia

1) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa jej účinnosti.

2) Účinnosť Zmluvy sa skončí: a) písomnou dohodou zmluvných strán,

b) písomnou výpoveďou Zmluvy,

c) písomným odstúpením od Zmluvy.

3) Každá zo zmluvných strán môže Zmluvu písomne vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Zmluvy doručená druhej zmluvnej strane.

4) Každá zo zmluvných strán môže od Zmluvy písomne odstúpiť v prípadoch uvedených v Zmluve alebo v týchto VOP-P alebo v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti druhej zmluvnej strany. Porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje za podstatné v zmysle ustanovenia § 345 ods.2 Obchodného zákonníka.

5) V prípade, ak počas jedného kalendárneho mesiaca presiahne počet storno požiadaviek Užívateľov pri využití služby dones.to vo vzťahu k určitej Prevádzke Partnera počet 10, GGFS má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 eur.

6) Zánikom účinnosti Zmluvy nezanikajú práva, záväzky a pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy pred dňom zániku účinnosti Zmluvy a taktiež nestrácajú účinnosť ustanovenia Zmluvy alebo jej príloh z ktorých obsahu alebo účelu je zrejmé, že majú byť účinné i po skončení účinnosti.

7) Po zániku účinnosti Zmluvy je Partner povinný do 2 pracovných dní vrátiť GGFS všetky dokumenty, odovzdané Partnerovi v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy.

8) Partner uzavretím Zmluvy udeľuje GGFS súhlas s tým, že na základe rozhodnutia GGFS môže byť každý telefonický rozhovor medzi Partnerom a GGFS zaznamenávaný GGFS alebo ním určenou osobou na záznamové médium a následne uchovávaný na záznamovom médiu, a to za účelom kontroly služieb poskytovaných GGFS, hodnotenia kvality služieb poskytovaných GGFS alebo z iného dôvodu určeného GGFS.

9) Partner uzavretím Zmluvy poskytuje GGFS súhlas so zasielaním alebo poskytovaním marketingových alebo iných reklamných informácii. Partner za účelom plnenia predmetu Zmluvy alebo zasielaním marketingových alebo iných reklamných informácii poskytuje uzavretím Zmluvy GGFS súhlas s poskytnutím identifikačných a kontaktných údajov Partnera a jeho Prevádzok tretej osobe.

10) V prípade potreby doručenia písomností druhej zmluvnej strane sa doručuje osobne alebo prostredníctvom iného subjektu na adresu uvedenú pri označení druhej zmluvnej strany v Zmluve, pokiaľ dotknutá zmluvná strana neoznámi písomne druhej zmluvnej strane zmenu adresy na doručovanie. Doručenie písomnosti nastáva dňom jej prevzatia subjektom, ktorý je oprávnený preberať za zmluvnú stranu doporučené poštové zásielky. Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom uloženia zásielky z dôvodu prekážky v doručení na strane adresáta u subjektu, ktorý je povinný ju doručiť. V prípade potreby okamžitého doručenia písomnosti je možné doručiť písomnosť elektronickou poštovou správou alebo faxom na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy, pričom v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú potvrdením jej doručenia druhou zmluvnou stranou; uvedeným spôsobom však nie je možné doručovať písomnosti majúce vplyv na účinnosť Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú aj okamihom odmietnutia jej prevzatia adresátom. V prípade, ak sa zásielka vráti nedoručená odosielateľovi s poznámkou „adresát neznámy“ alebo poznámkou obdobného významu, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia zásielky odosielateľovi.

11) Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP-P, a v prípade odlišností ustanovení Zmluvy a týchto VOP-P, rozhodné sú ustanovenia Zmluvy.

12) GGFS je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto VOP-P (ďalej len „Zmena VOP-P“). GGFS je povinný Zmenu VOP-P s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť Partnerovi, a to zverejnením na internetovej stránke www.callio.eu najneskôr 10 dní vopred pred dňom účinnosti Zmeny VOP-P. Zmena VOP-P nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k Zmluve.

13) V prípade nesúhlasu Partnera so Zmenou VOP-P má Partner právo najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti Zmeny VOP-P z uvedeného dôvodu písomne odstúpiť od Zmluvy a súčasne odstúpenie od Zmluvy musí byť najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti Zmeny VOP-P doručené GGFS, inak právo Partnera na odstúpenie od Zmluvy zaniká. V prípade, že Partner riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo odstúpiť od Zmluvy, platí, že Partner so Zmenou VOP-P súhlasí.

14) Tieto VOP-P nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10/07/2020 a v celom rozsahu rušia a nahrádzajú Všeobecné obchodné podmienky – P k Zmluve o spolupráci pri akceptovaní elektronických poukážok „Callio“ platné a účinné odo dňa 01/07/2020.